Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Ramsåsa

Ramsåsa ligger vid Fyledalens östra sluttning i ett öppet odlingslandskap. De sluttande markerna ned mot dalen har sedan lång tid varit betade. Det är ett mjukt kulligt landskap. Byn präglas av en koncentration av gårdar och hus till området kring kyrkan och den forna landsvägen – byvägen.

Ramsåsa

Den sluttande terrängen har bidragit till att ge byn ett slingrande gatumönster, vilket bevarats in i modern tid. Den vitputsade kyrkan är högt belägen. Den har en medeltida prägel med kraftigt torn och strävpelare. Trots en omfattande utflyttning av gårdar vid enskiftet 1812 finns ett flertal fungerande jordbruksenheter kvar i bykärnan. Flera av de äldre byggnaderna i byn är uppförda i korsvirke, till exempel den för miljön kring kyrkan så viktiga äldre skolan och den före detta krogbyggnaden, båda från omkring 1850. Merparten av bebyggelsen härrör från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och har fasader i tegel, med eller utan puts. Nya skolan från sekelskiftet exemplifierar de luftiga skolhus i tegel, som var vanliga vid denna tid. Landsvägen hade förr en annan sträckning och passerade då Trydeån över den äldre stenbro, som finns i områdets östra del.

Motiv för bevarande

Miljön har kulturhistoriskt intresse som exempel på en väl bevarad by, där den agrara inriktningen varit dominerande under sekler. Av betydelse för miljön är kyrkan, gatunätet och den äldre bebyggelsen.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 3 km nordväst om Tomelilla.

Se området i webbgis: Ramsåsa Länk till annan webbplats.

Kontakt