Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hemlinge-Rumperöd-Traneveka-Östaröd

Norr om Glimåkra finns ett stort område med rika markförhållanden och ett välbevarat odlingslandskap med en småskalig, äldre odlingsstruktur. Området har under lång tid påverkats och präglats av människan, vilket har sina tydligaste uttryck i välbevarade bymiljöer, naturbetesmarker, stentäkter och småskalighet.                        

Hemlinge

I Hemlinge finns två välbevarade gårdar med boningshus, ekonomibyggnader och allékantade utfartsvägar. Den västra gården är ett före detta översteboställe, där en ruin och en jordkällare berättar om den brännerinäring som var knuten till gården. I anslutning till byn finns en liten välbevarad träullsfabrik från sekelskiftet. I området finns en betesmark med skogsdungar. Här finns en riklig förekomst av bland annat slåttergubbe, backtimjan och brudbröd och kulturlämningar som till exempel fägata, stenmurar, odlingsrösen, terrasserande åkrar och fornlämningar.

Rumperöd

Rumperöd är en relativt välbevarad ensamgård i traditionell stil. Vid gården finns grönstensberggrund, som gett upphov till en mycket rik flora och fauna. Öster och väster om gården finns betesmarker med spridda ekar, rönnar och björkar, men också hassel och slån. Vällagda stenmurar genomkorsar odlingslandskapet. I norr ligger Rumperödsberget, som är bevuxet med ängslövskog av lönn, avenbok, alm, ek och hassel. Tidigare har berget betats vilket har lett till gläntor med en bevarad ängsflora. På berget finns flera nedlagda bergtäkter och imponerande skrotstenshögar.

Traneveka

Kring Traneveka finns ett småskaligt odlingslandskap med ett välbevarat system av stengärdesgårdar. Vissa gårdar har kulturhistoriskt värde, i synnerhet en större gård med rött boningshus med brädfodring och brutet tegeltak. Invid Rumperödsån finns en äldre kvarn med tillhörande sågverk. Tyvärr är kvarnen dåligt underhållen.

Östaröd

Området kring Östaröd är ett öppet och delvis småskaligt odlingslandskap. Strax söder om vägen mellan Glimåkra och Boalt ligger ett blockrikt och kuperat betesmarksområde med lövdungar av ek och björk. Inom området finns ett stort system av vällagda stengärdesgårdar och odlingsrösen som ger landskapet en ålderdomlig prägel. Här finns betydande arealer hävdad betesmark, vilket stagg, slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar, stenmåra med flera visar.

Motiv för bevarande

Området visar ett välbevarat odlingslandskap med en småskalig, äldre odlingsstruktur där naturbetesmarker visar på lång hävdkontinuitet. Viktiga spår efter äldre industriminnen finns bevarade i flera av byarna. Hemlinge och Traneveka visar äldre gårdsmiljöer i småskaligt odlingslandskap. Rumperöd är en relativt välbevarad ensamgård med omgivande odlingslandskap i skogsbygden.

Gård i området

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss