Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Norra Håslöv

Gravhög i N Håslöv, Åkes hög

Håslövs socken är belägen inom Söderslättsområdet. På de svagt antydda höjdstråken i odlingslandskapet framträder fornlämningar som en gånggrift och en gravhög, Åkes hög, med stor tydlighet. Ytterligare en hög, Hanes hög, ingår i området. Den ligger alldeles intill vägen väster om Håslövs kyrkby och är av ansenlig storlek. Stenkammargraven har rests av de tidigaste åkerbrukande folken under yngre stenålder, medan högarna är anlagda under äldre bronsålder.

Norra Håslövs gårdar och hus är placerade utmed den trädkantade bygatan. I den norra och södra delen av denna finns två av byns ursprungligen tre dammar bevarade. Den långsträckta byformen har bibehållits genom århundraden. De efter skiftet kvarliggande gårdarna uppvisar idag ett till ålder varierande byggnadsbestånd. Ängavallens gård i södra delen har en originell utformad manbyggnad med trappstensgavlar, präglad av det tidiga 1900-talet samt ett stort ekonomibyggnadskomplex, representativt i 1890-talets tegelstil. Även goda exempel på mer traditionella kringbyggda gårdar med korsvirkeslängor finns företrädda.

Gatehusen, ofta i tegel, skolan och smedjan ligger i nära anslutning till gatulinjen. Flertalet hus är byggda under 1800-talets senare del och bevarar en ursprunglig karaktär. På vissa ställen gränsar byns åker- och betesmark till bygatan. De många pilevallarna bidrar till att ge Norra Håslöv en ålderdomlig prägel. I Södra Håslöv, ligger Håslövs kyrka från 1880 i nygotisk stil ritad av Helgos Zettervall. Väl synlig i landskapet reser sig Håslövs mölla, en bibehållen stubbamölla byggd 1758 på en höjd i S Håslöv.
 

Motiv för bevarande 

Den agrara inriktningen har präglat kulturlandskapet sedan stenåldern. De dominerande fornlämningarna är tillsammans med pilevallarna av betydelse för landskapsbilden. Norra Håslövs har en väl bibehållen bystruktur med välbevarad bebyggelse från olika tidsåldrar där möllan utgör en viktig del.

Hitta hit

Platsen ligger strax söder om Vellinge

Se området i webbgis: N Håslöv Länk till annan webbplats.

Kontakt