Kulturmiljöprogram: Sinarpsdalen

Sinarpsdalen ligger sydväst om Båstad och är en markerad dalgång med stora höjdskillnader. Dalen består av ett varierat odlingslandskap med betesmark och åkermark, men också stora partier skogsmark. Innan skiftena bestod Sinarpsdalen till större delen av fäladsmark till flera byar i området. Då dominerades området av öppen hedmark med enbuskar och ljung. I dalbottnen gick tidigare järnvägslinjen mellan Båstad och Helsingborg men som numera leds genom tunnel i Hallands ås.

På sluttningarna finns välbevarade betesmarker, bronsåldershögar, stensättningar och stenar med skålgropar. Andra historiska lämningar är hålvägar, fossila åkrar och odlingsrösen. Torpruiner och välbevarade stengärdesgårdar visar på skiftenas påverkan på landskapet under 1800-talet.

Sinarp var tidigast en ensamgård, vilken senare delades i två gårdar. Den nuvarande byn ligger till stor del i sitt medeltida läge och exempel nutida bebyggelse är relativt få. Dagens fastighetsgränser har bevarat byns tidigare gränser mellan inägor och utmark.

Motiv för bevarande

Sinarpsdalen är en representativ miljö som visar hur befolkningsökning, ändrade odlingsmetoder och rationaliserat jordbruk medförde en ökad uppodling av de tidigare utmarkerna. Fornlämningar, hålvägar, det välbevarande vägnätet visar på olika tiders kommunikation. Bebyggelsen är välbevarad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss