Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Sjöbo-S Åsum

Sjöbo Gästis

Sjöbo Gästgiveri

Sjöbo har bibehållit sekelskiftets centralorts karaktär. Bebyggelsemönstret med husen placerade i anslutning till gaturummet och enstaka byggnadsobjekt som gästgiveriet, tingshuset och kvarnen är av betydelse för miljön.

Sjöbo

Sjöbo ligger i den flacka slättbygden sydost om Vombsjön och är huvudort och tingsplats i Färs härad. Flera större vägstråk löper samman vid torget som tillsammans med gamla tingshuset och gästgivaregården bildar centrum. Både tingshuset och gästgiveriet härrör från tiden kring 1900. Gästgiveribyggnaden ansluter i stil till Övedskloster i så kallad karolinsk herrgårdsstil. 
  
Tingshuset rymmer idag kommunhus. Intill finns även tingshusbyggnad 1770, teater, biograf och utbildningslokaler i byggnaden Flora från slutet av 1930-talet. På den öppna platsen öster om gästgivaregården hålls sedan 1800-talets mitt Sjöbo marknad. I samband med att järnvägen anlades under 1890-talet och en station upprättades förstärktes Sjöbos roll som centralort. Mittemot stationen uppfördes ett järnvägshotell 1893-1894 och mindre industrier och hantverksrörelser växte fram. Det röda teglet kom att bli det mest använda byggnadsmaterialet under denna period och än idag kvarstår exempel på tegelarkitekturen. 
  
Den stora holländarkvarnen nordväst om torget anlades på 1890-talet. Den hör samman med den spannmålsproducerande bygden och lokaliseringen till samhället visar att kvarnarna börjat betraktas som industrier. Under första hälften av 1900-talet expanderade samhället med bostadsområden norr och öster om den gamla stadskärnan och industrin fortsatte söderut från järnvägen med bland annat spritfabrik, tegelbruk och mekanisk verkstad, det vill säga Sjöbo bruk.

Sjöbo Folkets Husförening köpte 1908 mark utanför samhället och anlade Folkets park med dansbana och serveringslokal. Folkets hus är en friliggande byggnad som uppfördes 1927. I parken har det genomförts fler om- och tillbyggnader, som scen, kök, entré och terrass.   

Södra Åsum

Södra Åsum ligger i nära anslutning till Åsumsån, ett par kilometer norr om Sjöbo tätort. Åsums gård har anor från 1600-talet och från mitten av 1700-talet var den frälsegård under Övedskloster.

Huvudbyggnaden, kallad Villa Åsum, uppfördes 1902-1903 efter engelskt villaideal. Till gården hör en vattenkvarn från 1860-talet som ersatte en äldre föregångare. Av anläggningen finns, förutom kvarnen, en mangårdsbyggnad, stall, kvarnhus, transformatorstation och magasinsbyggnad med drängkammare bevarade.

Den medeltida kyrkan försågs senare med västtorn men har ett bevarat plant tak i långhuset. Under 1800-talets expansiva period ansågs den vara för liten och istället uppfördes 1902 en ny tegelkyrka i gotisk stil en bit ifrån den gamla kyrkan. Först 1946 återinvigdes den gamla kyrkan. Skiftet under mitten av 1800-talet gav byn dess karaktär.

Fram till 1740-talet bestod bron i Södra Åsum av en träkonstruktion, vilket var kostsamt för häradets bönder. Ramel på Övedskloster uppförde då en stenvalvs bro i fyra spann som ersättare för den äldre varianten. Söder om bron ligger skolan, byggd 1808 och kompletterad med ytterligare ett skolhus 1932.  

Motiv för bevarande

Sjöbo har bibehållit något av sekelskiftets centralorts karaktär. Bebyggelsemönstret med husen placerade i anslutning till gaturummet och vissa enstaka byggnadsobjekt som gästgiveriet, tingshuset och kvarnen är av betydelse för miljön. Södra Åsum är ett exempel på skånsk bymiljö efter skiftets genomförande under 1800-talet. Flera välbevarade byggnader som kyrkorna, skolorna, Åsumsgården och alla dess byggnader är värdefulla delar i den samlade bybilden. Åsumsåns betydelse som kraftkälla är extra tydlig i den välbevarade kvarnmiljön, som också visar på en rik odlingsbygd.

Se karta

Se området avgränsat i webbgis: Sjöbo Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss