Kulturmiljöprogram: Höör

Höör centrum, funkisbyggnad

I Höör låg den tidiga bebyggelsen väl samlad i området kring kyrkan, som uppfördes under 1100-talet. Vid tiden för laga skifte, 1825-1830, fanns det 19 gårdar och ett gatuhus i byn. Av byggnadsbeståndet från tiden före skiftet kvarstår idag ett fåtal byggnader. Vid Höörsån finns Höörs mölla med restaurerade dammar och mjölnarbostad.

Trots ombyggnader under 1890-talet bevarar delar av kyrkan en medeltida prägel. Miljön kring kyrkan bevarar delvis en äldre karaktär med bland annat väl bibehållen prästgård från 1860-talet samt gästgivaregård från tidigt 1700-tal. Höörs första skola från 1830-1850 i gråsten är idag skolmuseum och hantverksmuseum. Tidigare var här fattighus, sockenstuga och bostad. I samma område finns även Samrealskolan, uppförd i tegel och vitputsade fasader 1924. Gamla Torg var en viktig handelsplats, men med tiden flyttades verksamheten till stationsområdets fasta butiker.

I samband med att södra stambanan anlades byggdes 1858 ett stationshus i Höör. Marken skänktes av säterigården Åkersberg. Stationsbyggnaden är i bruk än idag och är en god representant för de tidiga stationsbyggnaderna i Skåne. År 1898 uppfördes järnvägshotellet, en tvåvåningsbyggnad i rött tegel. Området kring stationen, norr och väster om den äldre bebyggelsen, bildade efter hand ett nytt centrum. Tidigt förlades här affärer, hantverkarebostäder och bostadshus. Ett stort rektangulärt torg utlades.

På 1920- och 1930-talen skedde en successiv förtätning och området kring stationen kom att växa samman med den gamla kyrkbyn. Bebyggelsen kom att bestå främst av friliggande, ljusputsade villor med grönskande trädgårdar i 1920-tals klassicism med inslag av funktionalism från 1930- och 1940-talen.

I nordvästra delen av bebyggelsekärnan finns flertalet administrativa byggnader samlade. Ringsjöskolan, Lindvallaskolan och Jeppaskolan med närliggande ishall, idrottshall, medborgarhus och bibliotek skiftar dock i både ålder och utformning.

Norr om stationen ligger Åkersberg, ursprungligen ett säteri, senare lanthushållningsskola och nu stiftsgård. Den gulputsade huvudbygganden med brutet tak härrör från 1760-talet liksom magasinbyggnaderna i öster. Herrgården har renoverats och kompletterats under 1900-talet. Gården omges av Åkersbergsparken.

I sydvästra delen av Klockarebackens begravningsplats finns det av Bernt Nyberg ritade kapellet från 1972. Fasaden är i rödbrunt Hälsingborgstegel med fönster främst i gränsen mellan vägg och tak. Den diskreta entrén är placerad i ett av hörnen. Teglet återkommer även i interiören, tillsammans med rostfärgat stål, glas och betong.

Motiv för bevarande

Miljön i Höör visar tydligt utvecklingen från bondby och kyrkby till stationssamhälle. Strukturer och samband mellan de olika tidsåldrarna är väl bevarade och de administrativa byggnaderna visar betydelsen som centralort i samtliga skeden. Åkersberg är en intressant miljö som påverkat bygden i stor utsträckning. Klockarebackens kapell är av hög arkitektonisk kvalitet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss