Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Nedraryd-Applehult

Området ligger östra delen av Osby kommun, på gränsen till Östra Göinge. Området kring Nedraryd begränsas av granskog i öster och Rönnebodaån i väster. Odlingslandskapet ger ett ålderdomligt intryck med små, blockrika beteshagar och slåtterängar vid Rönnebodaån. Områdets västra del innehåller en stor och vackert belägen betesmark med frivuxna träd, gran- och lövdungar, fuktiga låglänta partier och torra kullar. I betesmarken finns små fossila åkrar. Inom området finns trähägn, stenmurar, odlingsrösen och husgrunder. Ett stort antal vegetationstyper finns representerade och vegetationen saknar tydliga spår av kvävepåverkan.

Nedraryd är en relativt stor och välbevarad gård med rödmålade och brädfodrade ekonomibyggnader. Öster om Nedraryd öppnar sig ett annorlunda odlingslandskap, som svagt böljande och öppet med välhävdade beteshagar och välbevarade stengärdsgårdar.

Gården Applehult är ett stort gulmålat boningshus med rödmålade ekonomibyggnader i skiftesverk. I närheten av Applehult ligger ett litet torp med omgivande beteshage. Runt hela inägomarken löper en mycket vällagd och välbevarad stengärdsgård. I beteshagen finns ett antal odlingsrösen.

Motiv för bevarande

Området visar ett odlingslandskap med lång betes- och slåtterkontinuitet med stora områden betespräglad skog. Det odlingshistoriska värdet är högt. Bebyggelsemiljöer i de båda ensamgårdarna Nedraryd och Applehult är välbevarade i traditionell utformning.

Hitta hit

Området ligger cirka 13 km öster om Osby.

Se området i webbgis: Nedraryd Länk till annan webbplats.

Kontakt