Kulturmiljöprogram: Lyngsjö

Lyngsjö kyrkomiljö

Lyngsjö ligger i det öppna odlingslandskapet vid Vramsån, söder om Kristianstad.

Lyngsjö ligger i det öppna odlingslandskapet vid Vramsån, söder om Kristianstad. I samband med sjösänkningen under 1800-talet bildades kärr och fuktängar kring Lyngsjön. Utmed Vramsån finns flera öppna betesmarker. Väster om byn finns flera bronsåldershögar samt boplatslämningar under mark som visar på att landskapet brukats under förhistorisk tid.

Kyrkan med fritt läge på en svagt antydd kulle bevarar en klart medeltida karaktär, vilken bland annat understryks av det breda västtornet. Kyrkan är särskilt omtalad för två av sina inventarier: ett antemensale (altarförstycke) från 1100-talet i förgylld koppar samt en dopfunt med reliefframställning av mordet på ärkebiskop Thomas av Becket i Canterburykatedralen.

I Lyngsjö ligger byn och kyrkan åtskilda. Gårdarna är till största delen utflyttade och på de gamla gårdsplatserna vid landsvägen ligger gatehus av varierande ålder och utformning. Byggnaderna utgör genom läge och skala en viktig del av miljön.

Norr om byn leder en kraftig stenvalvsbro med fyra spann över Vramsån. Bron byggdes 1765 och uppfördes i enlighet med den kungliga förordning som utfärdades 1752. Förordningen syftade till att förbättra landets brobestånd varvid de äldre broarna i trä dömdes ut. Vid bron finns en källa, Sankta Helenas källa, vars vatten i äldre tid ansågs helbrägdagörande, varför många vallfärdade hit.

Motiv för bevarande

Lyngsjö kyrka ger en god bild av den medeltida kyrkobyggnaden. Miljön är karaktäristisk för den bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då bykärnan från att ha varit dominerad av gårdar övergick till att präglas av gatehusbebyggelse. Väsentliga delar av kulturlandskapet är de öppna odlingsfälten och betade markerna vid Lyngsjön och Vramsån liksom bron och källan norr om byn.

Lyngsjö betesmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss