Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Västerstad

Västerstads kyrkogård

Landskapet kring Västerstad är öppet och uppodlat. Vidsträckta åkerfält utbreder sig på båda sidor om den allékantade landsvägen. Söder om Västerstad är landskapet i hög grad präglat av 1800-talets jordbruksskiften med spridda ensamgårdar och egnahem och ett rätvinkligt vägnät som följer skiftenas rationella ägostruktur.

 

Västerstads gamla sockencentrum var beläget vid gamla kyrkan, som övergavs på 1870-talet. Av 1100-talskyrkan återstår en gråstensruin. Den nya tegelkyrkan i nygotisk stil byggdes några hundra meter väster om den gamla bykärnan. Samtidigt som den nya kyrkan uppfördes försköts socknens centrum västerut. I dag består bebyggelsen kring 1800-talskyrkan till övervägande del av bostadshus från tiden kring sekelskiftet 1900. På central plats ligger skolan. Söder om vägen står Lantmännens spannmålsmagasin, som en vittnesbörd om traktens huvudsakliga näring. Prästgården ligger kvar på den gamla tomten invid kyrkoruinen. Bostadshuset uppfördes på 1920-talet, medan de två flyglarna är från 1800-talet. Tillsammans bildar de en enhetlig miljö i nyklassicism. Öster om kyrkoruinen ligger Västerstads sätesgård med delvis raserade gråstenslängor.
  

Motiv för bevarande

Området åskådliggör mycket av de landskaps- och bystrukturförändringar som är specifika för 1800-talet. Skiftesreformerna, befolkningsökningen, den ekonomiska och agrara utvecklingen medverkade då till att omforma det gamla odlingslandskapet och bymönstret. Av speciell betydelse för landskapsbilden är allén och de öppna och relativt småskaliga odlingsfälten.                

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss