Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Björka

Björka kyrkogård

Björka är representativt för 1800-talets små kyrkbyar i de mindre expansiva områdena av Skåne. Såväl husens ålderdomliga byggnadsskick som deras oregelbundna placering är av betydelse för miljön. 

Björka

Björka ligger vid de sandiga slätterna kring Vombsjön. Landskapet förändrades under 1960-talet då vatten togs från Vombsjön och stora markarealer lades under vatten. Byn ligger samlad kring ett femvägskors och består i huvudsak av gatehus, vilket är belysande för hur de små kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande på 1800-talet. Såväl korsvirke som tegel med eller utan puts och brädfodring förekommer.

På platsen anlades redan under 1200-talets mitt en tegelkyrka. Den romanska prägeln har väl bibehållits och kyrkan är till skillnad från flertalet av länets övriga kyrkor ej försedd med västtorn. I byn finns två skolhus, byggda på 1830-talet respektive 1923, och en handelsbod från 1900.

Ängavattning

Övedskloster var störst i Skåne när det gällde att anlägga översilningssystem eller sk ängavattning. I Skåne fanns 33 översilningssystem omfattande minst 500 hektar och Övedsklosters projekt omfattade 420 tunnland. Framförallt var översilningsanläggningarna koncentrerade till godsen i mellersta och södra Skåne. Enligt statistik ängavattnades totalt 33 000 hektar i Skåne mellan 1833 och 1911 (Jens Möller 1989). Under 1885-86 genomförde Övedskloster ett översilningssystem utmed Björkaån från Södra Åsum i öster till Vombsjön i väster. Enligt upprättad karta från godsarkivet angående bevattningssystemet handlade det om att ängavattna 420 tunnland land för att öka avkastningen på fodermarkerna.

Bevattningsföretaget berörde byarna Vressel, Björka, Omma och Södra Åsum. Dämmen och kanaler anlades för att föra ut vattnet på ängs- eller fodermarkerna. I Björka byggdes dessutom en akvedukt över Björkaån för att leda över vattnet till markerna norr om ån. Akvedukten gjordes i betong och finns fortfarande 2007 att beskåda i ett delvis raserat skick. Kävlingeåprojektet har planer att åter sätta i bruk och restaurera en del av de översilningssystem som funnits längs med ån bl a i Omma och i Vressel.

Motiv för bevarande

Björka är representativt för 1800-talets små kyrkbyar i de mindre expansiva områdena av Skåne. Såväl husens ålderdomliga byggnadsskick som deras oregelbundna placering är av betydelse för miljön.

Översilningssystemen längs med Björkaån är av stort värde. Under den period ängavattning bedrevs var Övedsklosters verksamhet mest omfattande i Skåne. Få system finns bevarade idag och översilningssystemen längs Björkaån bör därför värnas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss