Kulturmiljöprogram: Ljungen

Ljungen, Veberöd

Området ligger i östra delen av Lunds kommun och hörde före skiftena till Veberöds by. Här i vombsänkan är marken sandig och tämligen mager. Det utpekade området kallades under 1700-talet Ljungavången och utgjorde då en vång med äng och sällanodlade åkrar. Då marken var mager och obördig så odlades den endast två år med råg och bovete och för att därefter ligga i träda i tolv år samt nyttjades därmellan som bete. Än i dag hävdas marken genom bete med nötkreatur, får och hästar vilket gynnar artrikedomen. I den hävdade betesmarken finns än idag gamla ekar som även Linné noterade på sin Skånska resa 1729.  Ek var kungligt regale dvs kungens egendom som innebar att träden inte fick avverkas av byns bönder. De periodvis översilade markerna kring Klingavälsån var av största betydelse som ängsmark och fodertäkt i förskifteslandskapet. 

I området ligger en välbevarad kringbyggd korsvirkesgård, Mossagården, som flyttades ut från Veberöds by vid skiftet. Hasslemölla är en liten vattenkvarn och ensamgård som ligger kvar på ett äldre förskiftesläge invid ett av Klingavälsåns biflöden. Kvarnen är liksom en av uthuslängorna byggd i korsvirke. Byggnadsbeståndet tillhör 1800-talets mitt och senare hälft. Vid vägen mot Blentarp finns några äldre vitputsade bostadshus. Broarna över Klingavälsån är byggda under 1880-talet och har vardera ett spann.

Motiv för bevarande

Området bevarar karaktären av äldre skånskt kulturlandskap för vilket såväl bebyggelsen som ekhagarna, den öppna odlingsmarken och våtmarkerna är av kulturhistoriskt intresse.

Veberöds ljung

Veberöds ljung

Hitta hit

Området ligger 18 km sydost om Lund nära Veberöd.

Se området i webbgis:

Ljungen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss