Kulturmiljöprogram: Sösdala

Sösdala station

Sösdala by har kvar sin karaktär av småskalig bondby där flertalet gårdar och andra byggnader är välbevarade. Sösdala stationssamhälle representerar den idealbild järnvägssamhället ansågs utgöra under den tidiga järnvägsepoken.

Sösdala ligger i de skogrika gränstrakterna i södra delen av Hässleholms kommun. Sösdala by ligger vid gamla landsvägen och vid ån mellan Tjörnarpssjön och Finjasjön. Byn hörde tidigare till säteriet Fredriksberg, även kallat Snogerup. Den tidiga bebyggelsen låg samlad på båda sidor om ån, öster om landsvägen. Gästgiveriet från 1746 var låg intill vägen. Vinterhyttan, söder om byn, är troligen från början av 1800-talet och användes av byns fattigaste. I Sösdala by finns även skolan, uppförd 1874 på initiativ från byborna.
   
Sösdala skiftades genom laga skifte 1852-1853. Gårdar såldes och på den kvarvarande markdelen uppfördes 1861 Oscarsfarm, uppkallad efter byggherren Frans Oscar Kruse. Gårdsbränneriet i rött trä och tillbyggnad i tegel är välbevarat. Flertalet torp, som Brunkestorp och Lilla Duvehus, kom att ligga under Oscarsfarm. Av Fredriksbergs mölla från samma tid kvarstår dock endast murfundament. Flera gårdar uppfördes på de äldre tomtmarkerna i byn. Sösdala Andelsmejeri byggdes 1896, vilket medförde att mejeriet inne i samhället inte behövde brukas. Verksamheten i byn upphörde 1972 då en modernare byggnad uppfördes närmare stationssamhället.

Sösdala samhälle växte upp med järnvägen (Södra stambanan) då sträckningen Malmö-Hässleholm öppnades för trafik 1860. Med tiden kom centrum att förskjutas från byn till området kring stationen, där stationshuset i rött tegel från 1863 står kvar i närmast ursprungligt skick. Det ritades av SJ:s förste egne arkitekt Adolf Edelsvärd, som även ansvarat för stadsplanen med rätlinjigt gatunät, trädkantade gator, ett parkliknande centralt område och ett esplanadsystem.

Utmärkande för stationssamhällena är en tydligt stadspräglad bebyggelse, vilken här finns väl företrädd. Flera av de centralt belägna byggnaderna har fått en representativ utformning med dekorerade putsfasader. Viktiga inslag i miljön är även bostadshus för järnvägspersonal samt magasinsbyggnader. Omkring stationen etablerades även småindustrier, handel- och serviceinrättningar.

Motiv för bevarande

Sösdala by har kvar sin karaktär av småskalig bondby där flertalet gårdar och andra byggnader är välbevarade. Det omgivande landskapet visar på 1800-talets jordbruksreformer med storbruksdrift och utskiftade gårdar.
  
Sösdala stationssamhälle representerar den idealbild järnvägssamhället ansågs utgöra under den tidiga järnvägsepoken. Av betydelse för miljön är stadsplanen, parkanläggningen, trädbeståndet samt byggnadernas placering i gatulinjen och den stadspräglade utformningen av vissa byggnader.

Sösdala, smidesverkstad

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss