Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Store Mosse-Häglinge

Häglinge by med kyrkan i fonden.

Vid Häglinge och Store Mosse finns ett omväxlande och småbrutet odlingslandskap med betesmarker och välbevarade stenmurar.

En stor del av odlingsmarken utgörs av betesmarker som tidigare varit åker. Vid Store Mosse har en omfattande torvtäkt bedrivits fram till 1969. Kvar finns spår i form av bland annat grunda vattensamlingar. Odlingsbygden har gamla anor, vilket bland annat manifesteras i ett stort järnåldersgravfält.

På en svagt markerad höjd strax norr om Häglinge kyrka, byggt på 1870-talet som ersättare för en medeltida mindre kyrka, ligger ett gravfält från yngre järnålder med 65 resta stenar, en domarring och två skeppssättningar. Gravfältet av denna typ var vanliga i Skåne under yngre järnålder och häglingegravfältet är ett av de största och bäst bevarade. Utmed gravfältets östra kant, på andra sidan kullen, löper en hålväg. Landskapet väster om Häglinge kyrkby är ett område med skiftande kulturhistoriska värden. Bebyggelsestrukturen är till stor del efter skiftena och någon samlad bykärna finns inte, förutom i Häglinge. I stället ligger gårdarna längs vägarna. En del gårdsmiljöer är välbevarade, till exempel Nygård.

Motiv för bevarande

Landskapet i området visar en agrar bygd som främst präglats under 1800-talet. Betesmarker, stengärdsgårdar och ägoindelning utgör tillsammans med bebyggelsen värdefulla inslag. Även torvtäkten var av stor betydelse under lång tid. Gravfältet utgör ett gott exempel på järnålderns gravfält, vilka i huvudsak är koncentrerade till Skånes inre delar.

Gårdsmiljö i Häglingetrakten.

Hitta hit

Området ligger nordost om Höör och sydost om Sösdala.

Kontakt