Kulturmiljöprogram: Trollenäs-V Strö

Området utgör en del av slättbygden väster om Eslöv och genomflyts av Saxån. Storgodsdriften vid Trollenäs har gett landskapet dess prägel med vidsträckta åkerfält och alléer. De sanka markerna kring ån utnyttjas som betsmark. 

Runstensmonumentet i Västra Strö

Västra Strö

Bygden har varit av betydelse under förhistorisk tid, bland annat på grund av tillgången på betesmark och slåttermarker utmed Saxån. Thulestenarna väster om Västra Strö kyrkby består av sju resta stenar, varav två med runinskrift som berättar om vikingatida färder. Stenarna är resta på en mindre kulle och väl synliga i åkerlandskapet.

Under medeltiden uppfördes i området kyrkor i Näs, Gullarp och Västra Strö. Av dessa återstår endast Näs kyrka. På 1860-talet revs kyrkan i Gullarp, som därefter upphörde att vara en självständig socken. Den medeltida kyrkan i Västra Strö ersattes 1877 av den nuvarande. En helt ny kyrka uppfördes strax öster om Trollenäs gods på 1860-talet. Denna ersatte kyrkan i Gullarp.           

Västra Strö

Västra Strö kyrkby, norr om Trollenäs, har en samlad bebyggelse och bevarar en bystruktur från tiden efter skiftet med enstaka kvarliggande gårdar och oregelbundet placerade gathus. På centralplats ligger gamla skolan byggd i gråsten på 1700-talet. Strax invid ligger ett skolhus från 1800-talet. Inom Gullarps gamla byområde, öster om Trollenäs, finns några väl bibehålllna gårdar och hus. Prästgården kvarligger på traditionell plats nära den gamla kyrkplatsen och utgör en viktig del av bymiljön med sin gula länga från 1800-talet. Den gamla kyrkogården är belägen inom prästgårdens nuvarande trädgård.

Trollenäs

Trollenäs gods har under århundraden dominerat bygden. Godsanläggningen ligger i en park och mindre lövskog med Saxån och dess biflöde, Gullarpsån, slingrande genom området. Huvudbyggnaden, till sitt ursprung en borg från 1500-talet, fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande ombyggnad på 1890-talet. Det var den danske arkitekten Ferdinand Meldahl som ritade om Trollenäs till en franskinspirerad renässansborg i tegel. Tillsammans med Näs gamla kyrka bildar den centrum i godsmiljön, dit även de äldre ekonomilängorna i gråsten och arbetarbostäderna i tegel och korsvirke hör. Av betydelse är även den omfattande parken och de äldre stenvalvsbroarna. Söder om godset går järnvägen mellan Eslöv och Landskrona fram. Trollenäs hade egen, numera riven, station uppkallad efter godset. Intill det före detta stationsområdet står en valskvarn med spannmålssilo som exponenter för jordbrukets starka ställning i bygden.

Motiv för bevarande

Området illustrerar genom Thulestenarna, kyrkorna och godset ett kontinuerligt ianspråktagande av landskapet allt sedan förhistorisk tid. Av betydelse för områdets karaktär är de öppna odlingsfälten, allésystemet, det till godset knutna byggnadsbeståndet samt den äldre bebyggelsen och bystrukturen i byarna.

Trollenäs slott

Trollenäs slott

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss