Kulturmiljöprogram: Boarp

Boarp

Gamla landsvägen mellan Norra Rörum och Höör har bibehållit sin ursprungliga sträckning. Den följer ett höjdstråk i den kuperade terrängen och anpassar sig mjukt efter de topografiska förhållandena.

Det omgivande landskapet är under omdaning. En större del mark är planterad med skog och den tidigare ålderdomliga prägeln med småskaligt ägomönster och stengärdesgårdar i markgränserna är nu inte längre lätta att se. Inslaget av betade marker var stort utmed vägen och Lövängar med särdragen av det gamla bondesamhällets slåttermarker har minskat i omfattning. En rest sten i närheten av vägen nordväst om Boarp indikerar bosättning inom området under förhistorisk tid.

Byggnadsbeståndet i de glest liggande gårdarna anslöt tidigare till äldre byggnadstradition med längor i sten eller brädfodring. En hel del inspiration med moderna inslag har under senare år tillförts bebyggelsen.

Till miljöerna finns även äldre anläggningar för tillverkning av bast och lin. Vid Djupadal finns rester efter brytning av sandstenblock. Två äldre milstenar står vid vägen. Över en bäck i områdets norra del leder en mindre stenvalvsbro.

Motiv för bevarande

Området är representativt för en äldre landskapstyp i Skånes skogs- och mellanbygd. Den gamla vägen, stengärdsgårdarna och rester av äldre tiders tillverkning av bast, lin och sandstensblock, är värdefulla inslag i miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss