Kulturmiljöprogram: Torup-Kylen-Mjöbygget-Drakeberga

På gränsen till Småland sydöst om Örsjön visar landskapet åtskilliga spår av människans nyttjande i en självhushållning.

Här finns lövängsrester, hamlade träd, fägator, äldre äppleodling och olika typer av ekonomibyggnader. I området finns flera gamla bokskogar med mycket lång kontinuitet. Gårdar och byar ligger glest i landskapet.

Torup och Kylen

Grusvägen slingrar sig genom odlingslandskapet och kantas av stengärdsgårdar. Den gamla bebyggelsen, byvägen och det småskaliga odlingslandskapet visar en lång kontinuitet som odlingsbygd. De delvis ogödslade och blockrika betesmarkerna ger ett ålderdomligt intryck. Byggnaderna i både Torup och Kylen är välbevarade.

Mjöbygget

I Mjöbygget ligger en stor ensamgård på en höjd ovanför Simontorpaån. Flertalet byggnader är välbevarade. I bebyggelsemiljön vid ensamgården ingår ett bostadshus med välbevarade takmålningar, ekonomibyggnad, ett undantagshus från 1800-talets slut, en drängstuga, ett hönshus och jordkällare. Vid Simontorpaån finns gårdens kvarn och såg. Det omgivande landskapet är öppet, men längre bort finns bland annat en äldre bokskog.

Drakeberga

På västsluttningen strax sydväst om Drakeberga by finns en större hedbokskog och närmast byn finns lövängsrester med en rik flora, spår av hamling och förekomst av död ved. Stengärdsgårdarna delar in området i små odlingslotter och en fägata leder från byn mot sjön. Området är mycket rikt på odlingsrösen och även flera troliga gravar som visar på ett öppet odlingslandskap under brons- och järnåldern

Motiv för bevarande

Området är en representativ miljö för mindre byar och ensamgårdar i skogsbygd där betesdjur och skogsbruk varit av stor betydelse. I landskapet finns flera viktiga inslag som betesmarker, hamlade träd, stengärdsgårdar, odlingsrösen och äldre odlingsstruktur. De välbevarade byggnaderna är bärare av ett byggnadshistoriskt värde och utgör en viktig del i områdets karaktär.                

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss