Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hardeberga-Arendala-Dalby-Skrylle-Hällestad

Dalby kyrka och kungsgård

Dalby kyrka och kungsgård

Mellan Lund och Dalby sträcker sig den västligaste delen av Romeleåsen i det för övrigt tämligen flacka landskapet. Sluttningen upptas av ett mosaikartat landskap med öppna odlingsfält, trädrader utmed ägogränserna, utflyttade gårdar omgivna av lövträdsdungar samt ett av skiftet påverkat rätvinkligt vägnät.

I norra delen av området finns medeltida stenbrott som senare utökats. Dalby söderskog, avsatt som nationalpark under tidigt 1900-tal, och Dalby norreskog utgör två väl avgränsade lövskogar. Tillsammans med den däremellan liggande öppna betade marken bildar de Dalby hage, vilken förr nyttjades som betesmark för en omfattande hästuppfödning, som omtalas i medeltida källor. I Dalby söderskogs östra del finns en vallanläggning. 
  
Norr om Dalby hage framträder Billebjär, som omges av enbevuxen fäladsmark. Området brukades under förhistorisk tid, vilket framgår av gravfält och stensättningar vid Billebjär. Karaktären som centralbygd belyses av att det gamla skånska landstinget hölls vid Arendala. Strax intill passerar det gamla färdstråket mellan Lund och Dalby. Dess läge i terrängen är karakteristiskt då höjdryggen erbjöd ett väldränerat underlag och samtidigt gav ett gott skydd med möjlighet att övervaka omlandet. Utmed vägkanten finns även upplagda stenmurar.

Hardeberga

I Hardeberga by, strax norr om höjdryggens högsta punkt, ligger kyrka, prästgård och skola i nära anslutning till varandra. Sockenkyrkan är av romanskt ursprung och har senare förlängts och försetts med västtorn. Prästgården i rött tegel byggdes omkring 1850 medan de två skolhusen, även de i tegel, är av något yngre datum. Byn består till övervägande del av gatehus, vilka i modern tid kompletterats med villabebyggelse. En enstaka gård kvarligger på gammal gårdsplats.

Sjöstorp-Arendala

En koncentrerad bebyggelse finns dessutom i Sjöstorp med några gårdar samlade kring bygatan. De är tre- eller fyrlängade och uppförda i traditionellt byggnadsskick. Området karakteriseras för övrigt av glest liggande utflyttningsgårdar, var byggnadsbestånd till sina äldre delar stammar från 1800-talets mitt och senare hälft. Några längor är traditionellt uppförda med puts- eller tegelfasader försedda med listverk och omfattningar. Till de största gårdarna räknas Arendala, vars karaktär av storgård bland annat markeras av de till gården ledande alléerna samt de stora brukningsenheterna.

Dalby

Dalby domineras i väster av Heligkorskyrkan, som grundades av Sven Estridsen på 1060-talet. Kyrkan har senare om- och tillbyggts men sammanhängande murverk från 1000-talet finns fortfarande i långhuset. Arkeologiska utgrävningar har klargjort att kyrkan uppfördes i anslutning till en kungsgård, som var belägen väster om kyrkobyggnaden. Komplexet kyrka-kungsgård påvisar Dalbys betydelse i 1000-talets kyrkliga och världsliga politik. Fram till 1066 fungerade Dalby även som biskopssäte. Under början av 1100-talet ingick de kvarvarande prästerna i Dalby i klostergemenskap under Augustinerorden. Den byggnad norr om kyrkan, som efter reformationen benämnts kungsgård, är till sina äldsta delar uppförd under 1300-talet och ingick i klosteranläggningen. Till gården hör boningshus, brygghus, magasin och andra ekonomibyggnader.

Den äldsta bebyggelsen i Dalby är koncentrerad till området öster och nordost om kyrkan. Vid Dalby gamla centralpunkt, torget, finns byggnader av mer offentlig karaktär såsom skolor och tingshuset, vars nuvarande ljusputsade byggnad härrör från 1900-talets första decennium samt gästgivaregårdens röda tegelbyggnad. Några enstaka gårdar kvarligger på gammal tomt och utgör exempel på äldre gårdslängor i traditionellt byggnadsskick. Flera av gatorna kantas av äldre bostads- och gatehus. Merparten uppfördes i tegel och ibland putsades. I området ner mot stationen, i samhällets södra del har det växt upp en för sekelskiftet kännetecknande bebyggelse i rött tegel. Här finns ett vårdhem i samma stil. Stationen uppfördes i två våningar och tegel, liksom alla de större stationerna utmed Malmö-Simrishamnsbanan. I området växte även upp mejeri, godsmagasin, silo och andra industribyggnader. Vid utfartsvägen mot Lund ligger prästgården i 1920-talsklassicistisk stil. Nordost om den gamla bykärnan reser sig en holländarekvarn från 1800-talets senare del.

Skrylle

Skryllegården från 1952 uppfördes av Friluftsfrämjandet som ett komplement till strövområdet på Frostavallen. Gården kom snart att kompletteras med spår för löpning, vandring och orientering med kontroller och senare med elljusspår och omklädningsrum. Gården ersattes och flyttades 1972 för att ge plats åt en större och modernare anläggning, uppförd av Tetra Pak. I de två nyuppförda byggnaderna rymdes servering, dusch, bastu, motionslokal, kiosk och kontor. Flera om- och tillbyggnader genomfördes under 1980- och 1990-talet, bland annat med Skrylle Naturum för utställning och information.

Torna Hällestad

Vid Torna Hällestad finns ett system med rullstensåsar, vilket ger ett kuperat landskap. Den äldre bebyggelsen i Hällestad är samlad utmed den slingrande bygatan. Gatehusen, varav de äldre med putsfasad, dominerar bybilden. Den högt belägna kyrkan anlades under tidig medeltid. I dess östra yttermur är inmurat tre runstenar från vikingatid. På central plats i byn i närheten av kyrkan finns den gamla byastenen, Stämmestenen, bevarad. I samband med att järnvägen tillkom på 1910-talet bebyggdes området vid stationen nordväst om den gamla bykärnan. I norra delen finns ett mejeri bevarat. I Torna Hällestad finns också två skolor från mitten av 1800-talet respektive tiden kring 1900.

Motiv för bevarande

Området speglar en utveckling av kulturlandskapet från förhistorisk tid över medeltid till nutid. Av betydelse är fornlämningarna, stenbrotten, den öppna jordbruksmarken, fäladsmarken, den glest liggande bebyggelsen samt alléerna och trädraderna. Dalby hage har förutom sitt intresse ur naturmiljösynpunkt även ett markhistoriskt intresse. Hardeberga by bevarar delvis en äldre bybild med kyrka, prästgård och skola liggande i nära anslutning till varandra. Skifteslandskapet i Sjöstorp och storgodsdriften vid Arendala visar 1800-talets odlingslandskap.

Dalby bevarar karaktären av äldre tids centralort. Ett speciellt intresse är knutet till kungsgården och Heligkorskyrkan, vilken är den äldsta bevarade stenkyrkan i Norden. Av betydelse för miljön är dessutom det äldre byggnadsbeståndet, bebyggelsestrukturen och kvarnen. Området kring järnvägsstationen visar exempel på stationssamhällen med tegelarkitekturen och industrierna. Skrylleområdet är ett viktigt fritids- och rekreationsområde och omfattar ett omväxlande landskap med skogs-, betes- och fäladsmarker. Torna Hällestad belyser den skånska bymiljön sådan den kom att gestaltas efter skiftet under 1800-talets förra hälft. Det äldre slingrande gatumönstret, byggnadernas placering i nära anslutning till gaturummet samt kyrkan, med dess dominerande läge utgör viktiga komponenter i bymiljön.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss