Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Smedstorp-Gårdlösa-Komstad

Smedstorp ligger öster om Tomelilla och omges av ett öppet odlingslandskap. Järnvägen och landsvägen har varit betydande för Smedstorp och bildar huvudaxlar i samhället.

Utflyttad gård i områdets norr del.

Smedstorp ligger utmed Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ). Sträckan mellan Tomelilla och Simrishamn anlades 1882 (se vidare Värdefulla kulturmiljöer under ”Kommunikationernas landskap”).

Smedstorp

Centralpunkten i samhället utgörs av stationshuset. Byggnaden i rött tegel uppfördes 1908-10 och ersatte då ett äldre stationshus. I nära anslutning ligger de för stationssamhällen så karaktäristiska magasinsbyggnaderna och bostadshusen, i huvudsak uppförda strax efter att järnvägen invigts. Byggnadernas placering i gatulinjen och de dekorativt utformade fasaderna följer stationssamhällenas särpräglade bebyggelsemönster. De flesta bostadshusen är envåningsbyggnader med sadeltak. Söder om torget ligger samhällets medborgarhus. Det är reveterad byggnad avfärgad i en röd kulör. Norr om stationssamhället ligger kyrkan och huvudgården med anor från 1500-talet. Här börjar ett varierande kulturlandskap med tydliga spår av gammal odlingsbygd. Upp mot den skogsklädda Listarumsåsen finns många fornlämningar som vittnar om detta. 

Gårdlösa

Området vid Gårdlösa och Tommarpsån domineras av den markanta Gårdlösaåsen, som är en sydlig utstickare av Listarumsåsen. På Gårdlösaåsen har människor levt under större delen av järnåldern. En stor mängd gravar i form av stensättningar, domarringar och skeppsättningar visar på detta. Vid medeltidens början etablerades byn Gårdlösa nedanför Gårdlösaåsen som en vidareutveckling av järnåldersbebyggelsen. Längs Gårdlösas bygata ligger flera fyrlängade gårdar från 1800-talets mitt. Gårdarna är stora och har påkostade fasaddekorationer i form av bland annat gesimser, geometriska mönster och stentavlor som berättar när och av vem huset är uppfört.

Komstads stenbrytning

Kalkstensbrytningen i Komstadstrakten har medeltida tradition. Den grå eller gråsvarta kalkstenen har haft ett stort användningsområde och bland annat utgjort ett viktigt byggnadsmaterial. 

Motiv för bevarande

Området innehåller värdefulla miljöer såsom stationssamhälle, huvudgård, Gårdlösa bondby samt betydande industrihistoriska lämningar. Smedstorp bevarar särdragen av sekelskiftets stationssamhälle och åskådliggör därmed den roll en sådan tätort speglade på det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets landsbygd. Såväl bebyggelse som stadsplan, stationsbyggnad och magasin är av betydelse för miljön. De påkostade och rikt utsmyckade gårdarna i Gårdlösa är viktiga för bymiljön. Kalkstensbrytningen i Komstad har varit betydande och satt stora spår i dem omkringliggande bebyggelsen.

Hitta hit

Området ligger cirka 11 km öster om Simrishamn.

Se området i webbgis: Smedstorp m fl Länk till annan webbplats.

Kontakt