Kulturmiljöprogram: Båstad och Norrvikens Trädgårdar

Båstad ligger på Bjärehalvöns norra kuststräcka, där Sinarpsdalen vidgar sig mot Laholmsbukten. Staden omtalas som stad i äldre tid.

Det inkomstbringande sillfisket under 1400-1500-talen gjorde Båstad till en rik och blomstrande stad. Mariakyrkan, uppförd på 1400-talets mitt, visar på denna glansperiod liksom de lämningar av medeltida bebyggelse, som påträffats i området mellan Hyllebäck och Bokebäck. Den äldre bebyggelsen är koncentrerad till det forna huvudstråket, Agardhsgatan, torget, Köpmansgatan och hamnen. De låga husen, öster om Hyllebäcken, blev skonade vid en på 1870-talet omfattande brand. I huvudsak rör det sig om 1800-talsbyggnader, men även 1700-talsbebyggelsen finns företrädd. Korsvirke och skiftesverk med brädfodring speglar ortens äldre byggnadsskick, medan tegel representerar det yngre.

I Båstad med omnejd växte det fram ett fashionabelt bad- och semesterliv kring sekelskiftet 1900 och många sommargäster besökte området. På orten hade det dock funnits varmbadhus sedan mitten av 1800-talet. Öster om staden, i området Malen, uppfördes en högreståndsmiljö med villor med rikt varierade fasader, pensionat, badhus och restauranger. Stora delar av staden fick en prägel av rekreationsort. Även väster om staden byggdes stora villor med en skiftande arkitekturstil, bland annat nationalromantik och jugend. År 1905 kom Ludvig Nobel till Båstad. Han bildade AB Båstads villaområde, ett område väster om kyrkan med villor för årligen återkommande sommargäster, mer känt som Nobels villastad. Området som sträcker sig från Båstad och fram till Norrvikens Trädgårdar karaktäriseras av det semesterliv som har präglat staden. Här ligger Tennisstadion och ”Italienska vägen”, vilken var färdig 1897.

Båstad var också en viktig utskeppningsplats för bland annat spannmål. År 1885 fick Båstad en järnvägsstation utmed Västkustbanan vars sträckning mellan Ängelholm och Halmstad just blivit klar. Stationen genomgick senare vissa förändringar och tillbyggnader, 1935 byggdes till exempel en sommarväntsal. Stationsbyggnaden uppfördes på en terrass i utkanten av Båstad, cirka 2 kilometer öster om kyrkan. Det var ett fördelaktigt läge för det växande semesterområdet Malen. Upp till stationen är en väg inskuren i Hallandsåssluttningen. Vägen är lagd med små gatstenar och kantas av stenpelare med järnkätting.

Småryds gård

Småryds gård mellan Båstad samhälle och Norrvikens trädgårdar uppfördes 1843 efter skiftet av byn Erikstorp. Den fyrlängade anläggningen är uppförd i äldre byggnadsteknik med en del som ryggåsstuga. Byggnaderna är delvis klädda med rödmålad panel och täckt med vasstak. Ekonomilängorna är uppförda i gråsten.
I början av 1900-talet anlades en fruktträdgård som kom att kompletteras med en ättiksfabrik. Forvaltarbostaden, som fölades i anslutning till odlingarna, uppfördes 1911. Nordväst om Småryds gård ligger Småryds villa, uppförd 1904.

Norrvikens Trädgårdar

På Bjärehalvöns sluttning något väster om Båstad bildar Norrvikens Trädgårdar ett vidsträckt parkområde, skapat av trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin strax efter sekelskiftet 1900. Platsen hette tidigare Lilla Båstad och var ett hemman på ¼ mantal. Det natursköna läget med utblick över Laholmsbukten har tagits väl tillvara i anläggningen. Denna rymmer sju trädgårdar i olika stilarter, bland annat en renässansträdgård, en barockträdgård, ett rosarium och en japansk trädgård. I centrum ligger en större villabyggnad i vitt tegel, präglad av det tidiga 1900-talets formspråk. Dammar och figurklippta häckar utgör viktiga element närmast villan.

Motiv för bevarande

Området belyser faserna i ett kustsamhälles utveckling från medeltida stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 1800-talets och 1900-talets rekreationsort. Det kulturhistoriska intresset är knutet till såväl stadsplan som bebyggelsemönster och byggnadernas utformning. Strandområdets välbevarade villor med tidstypisk panelarkitektur bildar betydelsefulla miljöer. Stationsmiljön med den stenlagda vägen utgör en värdefull helhet och en del av Båstads sena 1800-talsmiljö. Smårydsgården är en välbevarad sekelskiftesmiljö med betydelsefulla fruktodlingar. Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av det tidiga 1900-talets ideal vad beträffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta exempel från denna tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss