Kulturmiljöprogram: Skeingeborg-Brunkelstorp

Skeinge borgruin

Området utgör ett omväxlande skogs- och odlingslandskap med höga biologiska och kulturhistoriska värden.                         

Skeingesjön ingår i Helge ås vattensystem och ligger i nordöstra delen av Hässleholms kommun. Området kring sjön är delvis skogsbevuxet. Delar av den äldre typen av kulturlandskap med periodvis översvämmade våtmarker, som fortfarande nyttjas för betesdrift, är bevarade.

Skeingeborg

Skeingeborg ligger på Borgön i Skeingesjön. Av anläggningen kvarstår en kraftig, åttkantig mur. Den var tidigare närmare fem meter hög och försedd med väktargång på krönets insida. Skeingeborg uppfördes under 1100-talet men slutade att användas under 1200-talet. Borgens byggherre är inte känd men det finns troligen ett samband mellan borgen och Björkeberga län, som tillhörde ärkebiskopen i Lund under senmedeltiden. Borgens funktion är inte klart utredd. Den kan ha varit en kontrollpunkt längs de medeltida handelsvägarna, centrum i ett godskomplex eller möjligen mittpunkt i den järnhantering som var utbredd i dessa trakter under medeltiden.

Björkeberga

Vid medeltidens slut fanns ett Björkberga län som under 1500-talet övergick till adelsgods, först med Björkeberga och sedan som Skeinge som huvudgård. Björkeberga gård präglas av 1800- och 1900-talen. Av det äldre byggnadsbeståndet kvarstår en ladugård byggd 1740. Längan har en ålderdomlig konstruktion med så kallad sidomesula, det vill säga takbärande sidostolpar.

Skeinge

Skeinge säteri uppfördes omkring 1640 och fick sin nuvarande karolinska utformning vid mitten av 1700-talet. Gården består av en huvudbyggnad och två friliggande flyglar längst i norr. Söder om dessa ligger två mindre paviljonger, följda av ekonomibyggnader. Huvudbyggnaden och flyglarna är uppförda i gulputsad timmerkonstruktion. Uppfarten till Skeinge kantas av tuktade avenbokshäckar och utmed allmänna vägen finns ett karaktäristiskt mönster av alléer. Strax intill herrgården ligger en privat begravningsplats.

Hovgården

Hovgården ligger nordväst om Skeingesjön. Gården är fyrlängad och ekonomibyggnaderna är uppförda i skiftesverk enligt äldre mönster.

Gullarp

Gullarp är en samlad liten by som inte berörts så mycket av skiftena. Här finns flera välbevarade gårdar med trähus i traditionell stil samt vällagda stengärdsgårdar och bibehållna fägator som löper norrut in mot skogen. I de södra nu skogsbevuxna delarna mot Gullarpssjön och Helge å finns flera spår efter slåtterängar som troligen använts gemensamt av flera byar. I byn finns en äldre ek, flera hamlade träd och odlingsrösen.

Brunkelstorp

Byn Brunkelstorp är en samlad bymiljö där delar av den äldre bebyggelsen är välbevarad. Byn omges av ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med vällagda stengärdesgårdar, hamlade träd och välbevarade hagmarker med flera slåtter- och betesgynnade arter i floran.

Motiv för bevarande

Området utgör ett omväxlande skogs- och odlingslandskap med höga biologiska och kulturhistoriska värden. Kring byarna finns ett variationsrikt landskap med flera stengärdsgårdar, betesmarker och betespräglad skog. Inom området finns välbevarade och samlade bymiljöer med oskiftade karaktärer, samt välbevarande gårdsmiljöer. Borgen visar traktens forna betydelse i fortifikatoriskt och kommunikationshistoriskt hänseende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss