Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Tostaboda-Ubbaboda

Tostaboda och Ubbaboda ligger nära länsgränsen i sydöstra delen av Osby kommun. Det är en kraftigt kuperad terräng som är rik på skog och vatten.

Till den bättre bevarade bebyggelsen i Tostaboda hör två större gårdar som ligger på var sin sida om genomfartsvägen. Boningshusen är en våning höga. Båda boningshusen flankeras av två ekonomibyggnader i natursten. Närmast byn Tostaboda finns stora hagmarker med tydliga spår av tidigare ängsbruk. Längre bort från byn finns fina, betespräglade barr- och blandskogar med rik fauna. I Tostaboda har skogen ett stort lövinslag till skillnad från omgivande barrskogar. Flera träd bär spår av hamling och omgivande barrblandskog har tidigare betats. Närmast bebyggelsen finns idag flera hagmarker som tidigare använts för ängsbruk.

I Ubbaboda finns två välbevarade gårdar med placering på höjder i landskapet och omgärdade av stengärdsgårdar. Här finns Ubbaboda skolbyggnader, uppförda på 1890-talet för folkskola och småskola. Byggnaderna är placerade i vinkel mot varandra och på baksidan finns dasslängan. Landskapet närmast byn är öppet.

Motiv för bevarande

Både Tostaboda och Ubbaboda har en välbevarad bebyggelse som är karaktäristisk för 1800-talets senare del. Vid sidan om bebyggelsen finns betade hagmarker, lövträd som tidigare hamlats och skog som använts för skogsbete. Skolmiljön visar exempel på mindre skolor på landsbygden.

Hitta hit

Området ligger cirka 22 km öster om Osby.

Se området i webbgis: Tostaboda Länk till annan webbplats.

Kontakt