Kulturmiljöprogram: Västra Karup

Fotsulor, en hällristning

Västra Karup ligger centralt på Bjärehalvön. Kyrkan har anor från 1100-talet. Ett stycke nordost om kyrkan, på andra sidan vägen, ligger prästgården.

Den uppfördes 1935 och ersatte då en äldre föregångare som låg på samma tomt. Norr om prästgården ligger församlingshemmet. Det vitputsade församlingshemmet består av en äldre ekonomibyggnad från 1700-talet och en vinkelbyggnad som byggdes till 1938 samt 1978. Söder om prästgården ligger ett före detta löneboställe. Det tidigare bostadshuset var från 1880-talet men ersattes av ett nytt hus 1943.
  
Kring den äldre bykärnan har det under senare år vuxit fram modern villabebyggelse. Odlingslandskapet väster om byn är förhållandevis småskaligt och indelas av flera stengärdesgårdar. Området blev tidigt en öppen odlingsbygd och här har människor bott under mycket lång tid, vilket åtskilliga fornlämningar visar på. Här finns stenåldersboplatser, högar, stensättningar, fossil åkermark och skålgropsförekomster i Drottning hall, se bilder.

Dagens landskap utgörs främst av öppna kulturbetesmarker och åkrar med många lövdungar, som inramas av stengärdesgårdar från 1800-talets skiften. Innan skiftena utgjorde västra delen av området utmark till byarna Glimminge, Lillaryd, Mäsinge och Påarp. Området har idag gles bebyggelse och är föga påverkat av sentida förändringar. Vägnätet är bevarat sedan tiden innan skiftena, vägarna är smala och följer terrängen, som gamla kyrkvägen mellan Påarp och Västra Karup.

Motiv för bevarande

Området har ett kulturhistoriskt värde genom sin prägel av äldre ostörd odlingsbygd. Det ännu öppna landskapet med fornlämningar och hägnader ger platsen ett kontinuitetsvärde. Kyrkan tillsammans med kyrkogård, prästgård och församlingshem är av betydelse för byn.

Drottning hall norr om V Karup

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss