Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Trelleborg

Stadens medeltida ursprung kan skönjas i stadsplanen och finns även bevarad i de under mark dolda kulturlagren. Trelleborgen är en unik fornlämning. Stadens starka kopplingar till industri, sjöfart och järnväg visas.

St Nicolai kyrka

Medeltida stadsbildning

Trelleborg är tidigast belagt som stad på 1250-talet men viss bosättning förekom dessförinnan. Vid Kattebäckens åmynning fanns en trelleborg, det vill säga rundborg, placerad som kan dateras till 900-talet. Delar av Trelleborgen är idag rekonstruerade. Flera av Skånes köpingeorter fick ett uppsving under 1000-1100-talen. Att det fanns en handelsplats i området kan spåras i bynamnen Kyrkoköpinge, Västra Köpinge, Mellanköpinge och Dalköpinge. 
  
Under medeltiden var Trelleborg mötesplats för handel där sill var viktigaste handelsvaran. En stadskyrka och franciskanerkloster, vars existens var uppbyggd på allmosor, grundades 1267. Av byggnaderna återstår endast murrester. Vid en brand 1617 skadades stora delar av stadens bebyggelse. Två år senare miste Trelleborg dessutom sina stadsprivilegier, då kungen istället önskade gynna Malmös tillväxt. Först på 1840-talet blev Trelleborg köping och 1867 återfick orten sina stadsprivilegier. 
  
Trelleborg är i stor utsträckning präglad av industrialismen. Många av de större industrierna tillkom vid tiden kring sekelskiftet. Det röda teglet var det dominerande materialet men om- och tillbyggnader har till en del förändrat byggnaderna. Även järnvägen, med stationerna Trelleborg C och övre, hade en stark koppling till industrin, liksom Folkets park anlagd 1897. De centrala delarna i Trelleborg utgörs av områden med stor variation i utformning och tidsålder.   

Gamla torg

Området kring Gamla Torget bildar en delvis bibehållen miljö från tidigt 1800-tal. S:t Nicolai kyrka, i rött tegel och belägen norr om torget, fick sin nuvarande gestaltning vid en ombyggnad 1881-1883 under ledning av H Zettervall. Väster om Gamla Torg ligger en stor förvaltningsbyggnad från 1984,  som tidigare hyste polis- åklagar-, kronofogde- och skattemyndighet. Byggnaden ritades av Sten Samuelsson. Från Gamla Torget sträcker sig Algatan österut. Flera värdefulla byggnader finns i området, som Siriusorden, Centralhotellet, Rådhuset, bankbyggnader och Hantverkarnas hus. I korsningen med Flockergatan ligger Franckes café och bageri. År 1961 byggde Tempo sina första affärslokaler och året därpå uppfördes även Domus. Köpcentrat Valen och Tempos nybyggnad invigdes 1979. Därefter blev stora delar av Algatan gågata. På södra sidan Algatan löper Hamngatan parallellt, och flertalet magasinsbyggnader och annan bebyggelse finns bevarade.   

Hamnen

Genom utbyggnad av hamnen på 1860-talet ökades sjöfarten där Trelleborgs fyr från 1910-talet är en viktig symbol. Tullhuset byggdes på 1870-talet. Efter hand etablerades olika industriföretag såsom sockerbruk, gummifabrik och mekaniska verkstäder. Järnvägen och båtförbindelsen med Tyskland medförde ytterligare uppsving för staden. Järnvägsporten i nitad järnplåt blev symbol för staden som ”porten till kontinenten”. Stationshuset byggdes 1897 som tillsammans med tullhuset och senare posthuset bildade ett nytt centrum, sydväst om det gamla. I hamnen fanns höga silobyggnader och magasin, något som kommit att förändras under senare tid. Ångkvarnen, som inte ska förväxlas med magasinsbyggnaden på Hamngatan 9, revs under 1960-talet. Utmed Nygatan, parallellt med Algatan på norra sidan, finns flera offentliga byggnader. Söderslättsgymnasiet, brandstationen och bryggeriet från är några exempel på bevarade byggnader.   

Stortorget

Kring Stortorget finns välbevarade miljöer från sekelskiftet 1900 samt exempel på 1920-tals klassicism och senare tillskott från 1960-talet. Stadsparken anlades under tidigt 1900-tal där Vattentornet från 1912 är ritat av I Tengbom. Intill ligger Axel Ebbes konsthall, en funktionalistisk byggnad från 1935 innehållande skulpturer, grafik m m  av konstnären Axel Ebbe. Öster om parken finns Varmbadhuset från 1939 med stora glasfasader, rik utsmyckning och en bassäng där saltvatten leddes in från havet via en rörledning. Vid torget finns även Tingshuset, uppfört 1971-1972 efter ritningar av Fritz Janecke. Trelleborgs museum är fr o m 2009 placerat i det gamla Tingshuset. Trelleborgs nya bibliotek norr om torget invigdes 1983. 

Lasarettet och Norra Kyrkogården ligger norr om stadskärnan. Lasarettet uppfördes 1932 efter Frans Ekelunds ritningar med 96 vårdplatser. Från 1950-talet byggdes anläggningen till för fler avdelningar. Även ett barndaghem för personalen uppfördes 1966. Under både första och andra världskriget fungerade Trelleborg som plats för invalid- och krigsfångeutväxlingar. Flera avled under färden och ett särskilt område på Norra Kyrkogården bildade krigskyrkogården.  Invalidmonumentet av Axel Ebbe invigdes 1926. Krematoriet från 1936 har höga arkitektoniska värden med en blandning av klassicism och funktionalism. Intill kyrkogården ligger Norra Skolan från 1898 i rött och gult tegel. Söder om Lasarettet ligger Liljeborgsparken med Liljeborgsskolan från 1953. I stadens östra och västra utkanter finns gatuhusbebyggelse från tiden kring skiftet, vilket utgörs av låga längor med puts eller tegelfasader.   

Väster

I västra delen av staden, kring Västra Kyrkogården, finns områden med gatuhus och fiskarestugor med tillhörande uthus. Bebyggelsen har en enhetlig grundform och småskalighet trots variation i material och färgval. Trädgårdarna ingår i miljöns helhet. Öster om staden finns det gamla fiskeläget bevarat. Den enhetliga bebyggelsen från sekelskiftet 1900 eller tidigare är småskalig och placerad på långsmala tomter ner mot havet. Från förra infartsvägen från öster leder smala vägar ner mot stranden. Byggnaderna med tillhörande uthus är ofta tillbyggda i flera omgångar. 

Industri

Gummifabriken Trelleborg AB:s föregångare AB Velox uppförde 1897 en fabrik öster om dåvarande stadskärnan. Området kom senare att byggas ut i flera omgångar i takt med att produktionen ökade till att omfatta ett helt industriområde. Söder om området ligger Trelleborgs museum. Huset byggdes som lasarett 1893 med mycket ljus och luft. I de runda flyglarna skulle patienterna ligga med huvudet utåt ytterväggarna och fötterna in mot en värmeanläggning helt enligt de senaste medicinska rönen. Anläggningen blev snabbt fullbelagd och behövde utökas i flera omgångar under tidigt 1900-tal. När det nya sjukhuset stod färdigt på 1930-talet användes byggnaden, nu kallad Skyttsgården, till lärlingsskola, stadsbibliotek, musikskola och museum. 
Kring de äldre industribyggnaderna något öster om centrum finns flera välbevarade bostadsområden. Stora patriciervillor från 1920- och 1930-talen med lummiga trädgårdar och alléer uppfördes för högre tjänstemän inom industrin. För de lägre tjänstemännen byggdes parhus och mindre villor, främst i rött tegel. I området finns även flerfamiljshus, flera i funktionalistisk stil med slät ljusputsade fasader, platta tak och kubisk grundform.   

Egnahem

Egnahemsbebyggelse kännetecknande för 1900-talets första hälft, växte fram norr om den gamla stadskärnan. Den tidiga bebyggelsen bestod främst av mindre gatuhus i ett och ett halvt plan. Från 1930-talet bebyggdes området med tidstypiska villor med ljusputsade fasader och stora trädgårdar. Större flerbostadshus uppfördes från 1940-talet, främst i två våningar med fasader i gult tegel. Bostadsområdena närmast utanför egnahemsbebyggelsen tillkom under 1940-1960-talen. Så kallade barnrikehus från 1940-talet, med vartannat hus med gaveln mot gatan, blandas med enhetlig småhusbebyggelse från 1950-talet och radhus från 1960-talet. Flera områden är välbevarade i tomtstruktur, fasader och taktegel.

Motiv för bevarande

Stadens medeltida ursprung kan i viss mån skönjas i stadsplanen men finns även bevarad i de under mark dolda kulturlagren. Trelleborgen är en intressant och unik fornlämning. Stadens starka kopplingar till industri, sjöfart och järnväg visas tydligt. Bebyggelsen kring Gamla Torget, 1800-talets strand- och infartsbebyggelse, Folkets park och industrialiseringsperiodens tegelbebyggelse som patriciervillor, industrier och arbetsbostäder är alla viktiga komponenter i stadsmiljön. I staden finns flertalet goda exempel administrativa och monumentala byggnader, flertalet från tiden kring sekelskiftet 1900.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss