Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Strömsborg-Genastorp-Hönjarum

Hönjarums skans

Området är beläget utmed Helge å, några kilometer sydöst om Osby. Vid Helge ås utlopp från Osbysjön har ån en sträcka med ganska stor fallhöjd, som är reglerad sedan 1970-talet.

På sydsidan finns en rik lövskog med stora askbestånd. Idag präglas området, förutom av industrimiljöerna, av slingrande vägar, stengärdsgårdar och gårdar med sitt ursprung i 1800-talet. Kring några av ensamgårdarna är landskapet öppet. Under början av 1800-talet lades grunden till en industrialisering av Östra Genastorpsområdet. En viktig förutsättning var vattenkraften i Helge å och redan tidigare fanns det flera kvarnar i området. Ett pappersbruk var det första som etablerades och sedan har olika industrier avlöst varandra fram till 1960-talet. Nämnas kan vaddfabrik, kimröksfabrik, benstamp, yxfabrik, ullspinneri och färgeri. Längst utnyttjades vattenkraften vid spinneriet och schoddyfabriken i Strömsborg på norra åsidan, även om man under senare år också använde elkraft.

Av anläggningen kvarstår den två våningar höga industribyggnaden med tillhörande hjulhus samt bostäder för bruksägare, arrendator och tjänstefolk med tillhörande ekonomilängor, samtliga i träkonstruktion med brädfodring. På södra åsidan i Östra Genastorp finns en mjölkvarn bevarad. Den höga undervåningen i gråsten är från 1874. Intill låg tidigare ett sågverk som revs på 1950-talet. Övriga byggnader har skiftande ålder och utgör tillsammans en helgjuten industrimiljö. Hönjarums skans anlades av svenskarna under det skånska kriget för att kontrollera den viktiga landsvägen mellan Skåne och Småland. Skansen är idag närmast intakt. Vid Hönjarums skans löper en påkostad stenvalvsbro över Helge å.

Motiv för bevarande

De industriella anläggningarna liksom rester av dammar och kanaler minner om en gången industriepok där vattenkraften var den avgörande faktorn för lokaliseringen. Industribyggnader och intilliggande bebyggelse har högt kulturhistoriskt värde. Miljön är även av intresse ur försvarshistorisk aspekt, liksom det omgivande landskapet har ett agrarhistoriskt värde.               

Hitta hit

Området ligger strax sydost om Osby.

Se området i webbgis: Strömsborg Länk till annan webbplats.

Kontakt