Kulturmiljöprogram: Farhult-Norra Häljaröd

Farhults kyrka

De inre delarna av Skälderviken kännetecknas av ett flackt landskap med utbredda strandängar. Bitvis är en äldre, högre belägen strandlinje synlig.

Omfattande kulturlager från förhistoriska boplatser har påträffats på flera platser nära stranden. Jonstorpsområdet är en av landets viktigaste lokaler för studiet av stenålderns kustbundna kulturer. Inom området finns även ovan mark synliga fornlämningar, bland annat en hög och en stensättning. Strandängarna mellan Jonstorp och Norra Häljaröd utgör en rest av Kulla fälads beteslandskap. Strandmarkerna utgjorde i äldre tid samfälld mark för socknens byar och var då i det närmaste obebyggda. Den äldre bebyggelsen finns samlad i Farhults och Norra Häljaröds byar.

Området är ett omtyckt strövområde och vid Farhult finns dynområde som är en populär badplats. Det finns ett stort område av fritidshus från mitten av 1900-talet framförallt i Farhult och Norra Häljaröd. Över Görslövsån i områdets västra del leder en stenvalvsbro i två spann byggd 1879. Bron har blivit breddad och förstärkt men belyser likväl äldre brobyggarkonst.

Farhult

I Farhult bevarar området kring kyrkan prägeln av gamla tiders sockencentrum. På central plats ligger den vitkalkade kyrkan från 1200-talet samt prästgården med en tiondelada och gamla skolan. Merparten av byggnaderna härrör från 1800-talet. Prästgården med boningslänga från 1860-talet och före detta ekonomilänga i korsvirke är ett exempel på äldre tiders prästgårdar, vilka även fungerade som lantbruk. Tiondeladan har liksom kyrkan trappstegsgavlar. Intill finns även Klockaregården, idag församlingshem, och Kyrkvaktarbostaden från 1900 som även fungerat som sockenstuga.
Farhults mölla några hundra meter norr om kyrkan byggdes 1850 och är en välbevarad och typisk holländarkvarn. Den vittnar om den intensiva uppodlingen av bygden under förra seklet. Kvarnbyggnaden utgör ett dominerande inslag i landskapet. Intill finns även mjölnarbostaden från slutet av 1800-talet.

Norra Häljaröd

Bebyggelsen i Norra Häljaröd har en långsträckt form med gårdarna utspridda utmed byvägen. Bland de äldre gårdarna märks enstaka goda representanter för traktens traditionella byggnadsskick. I byns forna utkant finns flertalet små torpstugor.

Motiv för bevarande

Områdets kulturhistoriska intresse är framför allt knutet till det välbevarade strandängslandskapet och bymiljöer. Farhult är ett välbevarat exempel på äldre tiders sockencentrum med stark koppling till omgivande jordbrukslandskap medan Norra Häljaröd visar, med de olika gårdarna och torpen, den sociala skiktningen i det gamla bondesamhället. Landskapets öppna karaktär och dess fritidsbebyggelse är av betydelse för området.               

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss