Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skräddarmossen

– ropande tranor

Kärrknipprot och lövsumpskog i naturreservatet Skräddarmossen

Skräddarmossen är ett variationsrikt våtmarksområde en knapp mil sydost om Gimo. Här finns det både öppna mossepartier, sumpskogar och skogskärr.

Fåglar lika väl som mossor och orkidéer trivs i den fuktiga och orörda miljön. I mitten av myren finns ett öppet kärr. Det är en gammal sjö som vuxit igen. Där växer gott om skvattram, rosling och tranbär och orkidéerna kärrknipprot, brudsporre, ängsnycklar och skogsnycklar visar att marken är kalkhaltig. Tranor häckar på den öppna myren, där de bygger sitt bo av mossa, starr och kvistar direkt på marken.

Den öppna kärrytan omges av skogsklädda kärr och sumpskogar med gran, björk och al. Här och där finns det fastmarksholmar med yngre träd. I södra delarna av reservatet slåttrades det förr i tiden. När slåttern upphörde växte våtmarken igen till sumpskogar, som förblivit opåverkade av skogsbruk. I utkanterna av myren finns det så kallade skvattramtallmossar.

Utöver tall växer det gran och björk, medan marken täcks av vitmossor, lingon, blåbär och starkt kryddoftande skvattram. Bland träden lever en hel del skogsfåglar som tretåig hackspett, slaguggla och skogsduva. Den ovanliga svampen violgubbe har också hittats i området. Skräddarmossen känns som riktig vildmark, tänk på att lämna det lika ostört som du finner det!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. rida,
  5. tälta mer än ett dygn i följd,
  6. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  7. framföra motordrivet fordon,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 71 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss