Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lindsjön

Grova aspar, sumpskogar och tallklädda myrar.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Sileshår och skägglav i naturreservatet Lindsjön

Här sköter skogen sig själv och du möter träd i alla livsskeden, från unga plantor till döda nästan förmultnade stammar.

I naturreservatets östra del ligger den tallklädda Långmossen. I väster finns en liten sjö, Lindsjön, och i den gamla granskogen intill kan du hitta den rödlistade bombmurklan. Den tittar fram tidigt på våren i luckig granskog med glest mosstäcke.

Både sjön och mossen kantas av sumpskogar med inslag av lövträd. Även i reservatets äldre granskog finns det gott om lövträd. Lindsjöns gamla aspar uppskattas av många sällsynta arter, som cinnoberbagge och aspfjädermossa, Upplands landskapsinsekt och landskapsmossa.

Marken i reservatet är ovanligt kalkrik och erbjuder därför en värdefull miljö för sällsynta växter och djur. Gamla och kullfallna träd är hem för en lång rad svampar, lavar och insekter som har svårt att ta plats i modern produktionsskog.

I reservatet har ett femtiotal rödlistade arter återfunnits. Bland dem kan särskilt nämnas stor aspticka och aspbarkgnagare, liten hornflikmossa, vedsäckmossa, smalskaftlav, västlig njurlav, blackticka, blek taggsvamp, grangråticka, gräddticka, vågticka, rynkskinn och ulltickeporing. Här trivs också fåglar som gynnas av tillgången på insekter och fina boträd.

Här inga markerade stigar och du får leta dig fram på egen hand genom tät och fuktig granskog, över mossklädda stockar och emellanåt mycket blockrik mark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, eller nedfallna stammar eller grenar,
 3. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 4. medvetet störa djurlivet,
 5. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än högst ett dygn på iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 10. tälta annat än högst ett dygn,
 11. rida annat än på vägar,
 12. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 221 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss