Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora branden

– eldhärjat och blockrikt

Skog och lunglav i naturreservatet Stora branden

Precis som namnet antyder har skogarna här eldhärjats – visserligen inte sedan 1800-talet, men i reservatets västra delar finns fortfarande brandspår kvar på gamla tallstubbar.

Här finns träd i alla livsskeden och naturen har länge fått sköta sig själv. Syftet med reservatet är att det så ska förbli. Kors och tvärs ligger kullfallna träd – en trivsam miljö för många arter som har svårt att hävda sig i mer välordnade produktionsskogar.

I reservatets mindre, östra del är det enklare att ta sig fram. Om du följer stigen längs bäcken är du omgiven av lövrik skog med grova aspar, ekar, hasselbuskar och granar. Det här är en av få kända lokaler där den sällsynta rökpipsvampen finns. Arten är starkt hotad och beroende av hög luftfuktighet och död ved av hassel. Du kan hitta fruktkropparna på nerfallna hasselgrenar tidigt på våren under snösmältningen och några veckor framåt.

I områdets sydöstra del finns en mindre glup, en sänka med underjordiska till- och utlopp. Tidvis är sänkan vattenfylld, som vid snösmältning och kraftiga regn, och ibland är den torrlagd. Det fuktiga området erbjuder en gynnsam livsmiljö för en mängd djur och växter.

Stora Branden är ett relativt outforskat naturreservat. Hittills har 11 rödlistade arter och 33 signalarter påträffats (signalarter indikerar miljöer med höga naturvärden). Flera sällsynta arter knutna till äldre aspar och död aspved finns i reservatet, exempelvis stor aspticka, veckticka, lunglav, västlig njurlav och grynig filtlav. På död barrved förekommer vedtrappmossa, grön sköldmössa och ullticka och på död ekved växer rutskinn som orsakar kärnröta i stam och grova grenar. Bland skyddsvärda arter kan några marksvampar, knutna till äldre barrskogsbestånd, nämnas, till exempel barrskogsfagerspindling, klubbspindling och fyrflikig jordstjärna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter,
 4. plocka och insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag för insamling av mindre kollekt för artbestämning,
 5. fånga och insamla insekter och andra ryggradslösa djur med fällor eller på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 6. medvetet störa djurlivet,
 7. elda eller grilla,
 8. medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. framföra motordrivet fordon,
 10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 11. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande och
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 53 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss