Älvgärde

Kulturlandskap med fina skogsbryn och glupmiljöer. Gamla grova lövträd.

En rödbrun ticka, rävticka och en grov död ek omgiven av andra lövträd.

Rävticka och en grov död ek.

Älvgärde naturreservat bjuder på en variationsrik natur. Det är ett gammalt mosaikartat kulturlandskap där öppna åkrar, strandängar och betespräglade lundar med löv- och blandskog möter mer slutna och blockrika barrblandskogar. Inslaget av gamla ädellövträd av bland annat ek, lind och alm är stort och präglar särskilt skogsbrynen mot de öppna betesmarkerna.

I början av 2000-talet hittades linddyna här. Det är en mycket sällsynt vedsvamp som växer på död ved av lind. Det är nu länge sedan den sågs till, men förutsättningarna är goda och med lite tur och rätt skötsel kan vi kanske med tiden få återse arten och även ett par av dess följeslagare, den sällsynta lindplattbaggen och enfärgad brandsvampbagge. I Sverige finns det för närvarande endast ett drygt 70-tal kända lokaler med linddyna.

För den mer geologiskt intresserade erbjuder reservatet även ett par exempel på en så kallade glupar. En glup är en tillfälligt vattenfylld sänka med en underjordisk avrinning. Glupar är ganska ovanliga i Sverige, men i just Uppsala län är de mer vanliga och då särskilt i Uppsalatrakten.

Från parkeringen i den norra delen av reservatet utgår cirka 2 km markerade stigslingor. Cirka 200 m norr om parkeringen finns en liten rastplats i skogsbrynet. Den når man enklast genoma tt följa vägen som går genom reservatet. Mellan vägen och rastplatsen finns en kort, men lite brant backe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva upp eller insamla mossor, lavar eller vedlevande svampar, med
  undantag för enstaka exemplar för artbestämning,
 2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka exemplar för artbestämning, förutom vedlevande insekter.
 3. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 6. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 7. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingseller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 118 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet ligger 17 km öster om centrala Uppsala, mellan Gåvsta och Länna.

Från väg 288 i höjd med Gåvsta: ta av mot Hallstavik, efter ca 400 m ta av mot Länna, följ därefter skyltning mot Länna. Efter ca 5 km tag vänster mot Älvgärde (gulröd vägskylt). Följ vägen över en bro, tag vänster. Följ vägen ytterligare 600 m. P-platsen ligger på vänster sida av vägen.

Från väg 282 i Länna: tag av mot Örby och följ vägen ca 6,5 km. Tag höger mot Älvgärde (gulröd vägskylt). Följ vägen över en bro, tag vänster. Följ vägen ytterligare 600 m. P-platsen ligger på vänster sida av vägen.

Med buss: Busshållplatsen "Ströja vägskäl" ligger strax öster om Gåvsta. Därifrån är det 2,7 km till reservatet. Ta grusvägen söderut mot Ströja. Efter 700 m ta vänster över en bro. Följ vägen 800 m, sväng sedan höger mot Haga (skyltat Haga). Efter 1,2 km når du reservatsgränsen där det finns en informationskylt.

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss