Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Risboskogen

Gammal granskog på kalkrik mark. Mycket död ved och ovanliga svampar.

Skog och spår av insekter under barken på ett träd i naturreservatet Risboskogen

Hackspetten trivs i reservatets allt mer urskogsliknande skog, där de många döda träden erbjuder ett smörgåsbord av insekter. För den intresserade finns nya upptäckter att göra i Risboskogens insektsliv, som är relativt outforskat.

Cirka 2,5 km norr om reservatet förekommer den starkt hotade vedskalbaggen svartoxe. Den har hittills inte upptäckts i Risboskogen, men skulle kunna trivas bra här. Den 100-140 år gamla, mossrika skogen domineras av gran med inslag av tall och björk samt enstaka asp. Skogen i området har fått stå orörd i decennier och utvecklas fritt. Med tiden har den blivit allt mer olik de moderna produktionsskogarna och allt mer olik helt orörda skogar, urskogar. Träden åldras, dör och faller. I luckorna som uppstår växer nya plantor upp och skogen får en blandad ålder.

Här finns torrträd, högstubbar och träd i olika åldrar som gynnar en rad hotade arter. Den döda veden ger goda förutsättningar för en rik flora av vedsvampar och vedlevande mossor.

Dessutom finns här mycket kalk i marken, vilket skapar en gynnsam miljö för många sällsynta arter. Medan blåbär ofta dominerar i traktens barrskogar, trivs här olika slag av örter såsom harsyra, ekorrbär, gullris och majbräken. Här finns också flera ovanliga svampar som grangråticka, gul taggsvamp och svart taggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller  skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. elda eller grilla på annan än särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på väg och på  iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 26 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Gustavianska Stiftelsen vid Uppsala Akademiförvaltning
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss