Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjömossen-Svinasjön

– ugglor i mossen

Svinasjön och vitmossor i naturreservatet Sjömossen-Svinasjön

En öppen sjö, kärr, mossar och skogar. Runt Svinasjön kan du uppleva våtmarkernas speciella flora och fauna på nära håll. Här växer många sällsynta lavar och mossarter men det som kanske märks mest är alla skogs- och våtmarksfåglar.

Mitt i reservatet ligger Svinasjön som är en vegetationsfattig, grund sjö med breda bälten gungfly runtomkring. I anslutning till sjön finns både vidsträckta öppna kärr, trädbevuxna mossar men också sump- och blandskog.

Sumpskogarna är till stor del s k naturskogar. Det betyder att de fått leva utan påverkan av det moderna skogsbruket och inte är planterade. Unga och gamla träd står om vartannat, en del stammar är döda eller murkna, andra, så kallade lågor, har redan fallit omkull och får ligga kvar. Flera av lav- och svamparterna berättar för oss att skogen har sett ut så här under en lång tid.

Här trivs både skogsfåglar, som spillkråka och slaguggla, men även fåglar som behöver våtmarker. Särskilt om våren kan du både se och höra orre, järpe och trana.

Området är särskilt intressant för den växtintresserade eftersom det finns så många ovanliga kryptogamer. Kryptogamer är organismer som sprider och förökar sig med sporer, som svampar, mossar och lavar. Runt Svinasjön finns bland andra vedtrappmossa och grön sköldmossa. Lavfloran är också rik och det har hittats en rad intressanta och skyddsvärda svampar, som veckticka och doftskinn.

Tänk på att visa respekt för alla växter och djur som skyddas i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon,
 2. föra motorbåt,
 3. tälta,
 4. cykla,
 5. rida,
 6. klättra i boträd,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 9. göra upp eld,
 10. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 11. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 12. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 13. anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling, båttävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 249 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss