Tjäderleksmossen

Myrar, gammelskog och lundmiljöer.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Stuga och stigvisare i naturreservatet Tjäderleksmossen

Tjäderleksmossen är inte bara en mosse - här finns vida vyer och skrymslen och vrår. Lundar, stenblock och sprickdalar samsas med myrar och gammal skog. Området berättar också en kulturhistoria. Här och var syns äldre spår från kornas bete i skogen. Gamla kolbottnar vittnar också om det träkol man försörjde masugnarna på Länna bruk med.

Fuktdråg med olika karaktär stryker över landskapet. Ibland som tallmossar eller alkärr och ibland som bäckar eller underjordiska källflöden. Myrarna skiftar från skogsbeklädda till helt öppna.

I mars, när björken har musöron, börjar skådespelet i gammelskogen. På tallmossen en mycket tidig vårmorgon kan du ha turen att få uppleva tjädrarnas märkliga och lite komiska parningsdans som sjuder av spelglädje. Andra fåglar som du kan få syn på i reservatet är bland annat trana, storlom och tretåig hackspett.

Terrängen är på många ställen blockig och svårframkomlig men markerade stigar finns. Några särskilt sevärda delar är Kansadalen och den lövrika skogen och hällmarkerna vid Skärsjön. Vid sjön finns också en stuga där du kan rasta eller övernatta någon enstaka natt.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skadad jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla mossor, svampar, eller lavar med undantag för plockning av matsvamp,
 4. fånga, döda eller bortföra ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på iordningsställd parkeringsplats,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 409 ha
Kommun: Uppsala
Ägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.