Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Villingeskogen

Asprik skog med mycket död ved.

Sumpskog och gammal låga i naturreservatet Villingeskogen

Den gamla barrskogen har fått växa opåverkad av utdikningar och skogsmaskiner. De grova stammarna är livsrum för ovanliga insekter, lavar och mossor och härliga boträd för många skogsfåglar. Förhoppningsvis kommer reservatet i framtiden bli hemvist för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten.

Skogen är drygt hundra år gammal och har blivit förskonad från modernt skogsbruk, de enda spåren efter människors arbete är två gamla kolbottnar och rester efter en kolarkoja. Kanske inte så konstigt med tanke på att det inte finns en väg som leder hit.

I området finns flera källor som ger både vatten och näring till den kringliggande sumpskogen. Här återfinns fuktälskande växter som bland annat gullpudra, bäckbräsma och spädstarr. Luftfuktigheten är relativt hög vilket är bra för en mängd lavar, mossor och svampar. På liggande döda träd, så kallade lågor, växer den ovanliga vedtrappmossa och platt spretmossa och på aspar förekommer sällsyntheten asphättemossa och aspgelélav.

Ett av målen med reservatet är att gynna den vitryggiga hackspetten. För att göra miljön så bra som möjligt för "vitryggen" röjer man bland annat fram lövträd i skogen. Åtgärderna kommer också andra fåglar till godo, som till exempel olika ugglor, spillkråkan och den tretåiga hackspetten.

När du besöker Villingeskogen, tänk på att visa hänsyn och följ de föreskrifter som finns för reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. föra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. föra cykel,
 4. rida,
 5. klättra i boträd,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 8. göra upp eld,
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 10. samla in ryggradslösa djur,
 11. snitsla spår, anordna orienteringstävling eller ordna orienteringskontroll,
 12. anordna skyttetävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 30 ha
Kommun: Heby
Markägare: Bolag
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss