Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Idekvistmyren

Skogsmark med idegran.

Idegransbiotop och bär i naturreservatet Idekvistmyren

På Gräsö finns ett litet skogskärr med en märklig invånare. Den krypande idegranen med sina röda bär finns bara på ett tiotal platser i Uppland. Reservatet är ett kärrartat barrskogsområde med mycket blåbär.

De knappt femtio idegranarna gör området speciellt, men den ovanliga ormbunken granbräken växer också här. Idegran blir ofta busklikt förgrenad och inte mer än 1-4 meter hög. Trädet kan bli mycket gammalt, i England lär det finnas tusenåriga exemplar. Barren har en glänsande ovansida och fröet omges av ett rött och köttigt hölje som liknar ett saftigt bär. Hela växten är giftig och särskilt känsliga är hästar och kor som ibland äter barren. Därför försökte man förr utrota idegran som växte intill beteshagar. Idag är trädet fridlyst.

Idegran vill växa i skuggan bland andra träd och föredrar kalkrika marker. Den har minskat mycket i Sverige och många träd förefaller inte må riktigt bra. Det har antagligen flera anledningar; klimatförändringar och luftföroreningar, tätare skogar och rådjur som betar plantorna hårt, men även att idekvistar förr användes till kransar vilket gjorde att bestånden skattades hårt.

När du tittar på idegranarna, tänk naturligtvis på att inte låta barn smaka på de röda bären. Kom ihåg att du inte heller får plocka idegranskvistar!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  1. göra åverkan i vegetationen
  2. vidta åtgärder som kan medföra förändringar av mark eller vegetation
  3. att skräpa ned med glas, papper eller annat avfall

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1958
Areal: 2,5 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss