• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Högstaåsen

– huvudvägen mot Norrland

Sandmiljö och stig i naturreservatet Högstaåsen

En promenad på Högstaåsen bjuder på fornlämningar och fornstrandlinjer, naturskog och rara örter. Här kan du uppleva rejäla höjdskillnader, den reser sig 30 meter över det flacka odlingslandskapet.

Reservatet är en del av Uppsalaåsen. Det består av ett åsparti med en ordentlig kulle i var ända och däremellan en smalare, skarpt utbildad åsrygg, som kallas Getryggen. I nordväst finns en gammal grustäkt, som delvis fyllts igen. I söder finns en stor grustäkt, där brytning av sand och grus fortfarande pågår.

Större delen av åsen är täckt av skog, på sluttningarna mest gran medan tallar växer på krönet. På åsens sidor kan man se tydliga fornstrandlinjer från den tid då det omgivande jordbrukslandskapet ännu var täckt av hav.

Större delen av skogen har förskonats från modernt skogsbruk och kan liknas vid en naturskog där det finns träd i alla åldrar, en blandning av olika trädslag och många stående och liggande döda träd. Flera svamparter och örter knutna till gammal skog lever här, bland annat den ovanliga bombmurklan och den lilla orkidén knärot. Andra mer vanliga växter som trivs i skogen är lingon, blåbär, liljekonvalj och blåsippor.

Det finns många fornlämningar på åsen. I den norra delen ligger ett gravfält med två större högar och en mängd stensättningar. Forntidens människor valde ofta att begrava sina döda anförvanter högt uppe på åsar där gravarna var tydligt synliga i landskapet. Längs åskrönet löper en gammal ridstig som ända in på 1600-talet var en huvudväg mellan Uppsala och Norrland. Torra och öppna åsryggar var lättframkomliga och fungerade ofta som vägar i en tid före cement och asfalt.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvamp samt enstaka exemplar för artbestämning,
 3. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka individer för artbestämning,
 4. elda eller grilla på annan än av länsstyrelsen iordningställd plats,
 5. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 6. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande,
 7. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 8. rida annat än på vägar eller markerade ridstigar,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1968, nytt beslut 2018
Areal: 34 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Staten, Uppsala kommun och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000