Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stadsskogen

- grönt är skönt

Gångväg och liljekonvalj i naturreservatet Stadsskogen

Ett naturreservat nästan mitt i stan? Det går väl inte! Jo, Stadsskogen ger uppsalaborna en andningspaus mitt i vardagen. Här kan du promenera bland resliga tallar, huka dig bland blåbärsriset och smaka på årets första syrliga blåbär eller fröjdas åt bokdungens sprakande höstfärger.

Tallar finns det gott om i Stadsskogen. De flesta är 150-200 år gamla, enstaka ännu äldre. På sina håll är skogen gles, på andra håll blir den tätare och svårgenomtränglig. I Trollskogen lämnas träden att leva och dö i sin egen takt, där finns det gott om mossbelupna liggande trädstammar och atmosfären ger fantasin vingar.

I hela skogen växer det också lövträd, mest björk, rönn och asp, men på sina håll hittar du små dungar av ädellövträd med ask, lönn och sykomorlönn. Det är en trädgårdsflykting som lätt förvildar sig. Missa inte heller den lilla bokdungen, här kan alla skåningar för ett ögonblick drömma sig hemåt.

Det finns gott om stigar som leder dig runt i skogen, bl a till fågeldammarna där det bor änder. Dammarna är vattenfyllda gamla stenbrott. I hela skogen har det brutits sten, murarna vid Domkyrkoplan består t ex av grå granit från Stadsskogen. På din fortsatta promenad kanske du ser skymten av ett rådjur eller en hare, det finns gott om djur och fåglar och för dem fungerar skogen som en grön korridor mellan Hågadalen och centrum.

När du vandrar i Stadsskogen följer du i berömda spår. Carl von Linné kom regelbundet hit och på hans Gottsundavandringar passerade han och hans lärjungar skogen. Idag startar en av Linnéstigarna vid Gläntan i Stadsskogen.

Du får gärna plocka bär och svamp. Men vid alla tillfällen du besöker skogen, tänk på att visa varsamhet, den utsätts för hårt slitage av alla oss besökare!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar,
 4. döda eller föra bort djur eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp eld annat än på eldstad vid anvisad grillplats,
 6. rida eller på annat sätt framföra häst utanför anvisad ridstig med undantag för allmän väg,
 7. cykla utanför anlagda stigar samt på stig som anvisats som motionsspår, ridstig eller som markerats med cykelförbud,
 8. framföra respektive parkera motordrivet fordon utanför anvisad väg respektive parkeringsplats samt att ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande,
 9. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, CD-spelare, musikinstrument eller liknande,
 10. utan tillstånd sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch, orienteringskontroll eller liknande anordning med undantag för tillfälliga sådana anordningar i samband med skolaktivitet eller liknande, vilka tas bort efter avslutad aktivitet,
 11. Förvaltaren kan godkänna att det i samband med forskning eller undervisning sker aktiviteter som i viss grad strider mot ovanstående föreskrifter såsom slagning av stuffer i berg, grävning av provgropar, utmärkning av provrutor, insamling av ryggradslösa djur, ringmärkning av fågel eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 108 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Uppsala kommun
Förvaltare: Uppsala kommun
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Uppsala kommun

Förvaltning av skyddad natur

E-post: via felanmälan på kommunens webbplats

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss