Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vamsta

Kalkbarrskog med violgubbe och andra intressanta svampar.

Tall fotograferad underifrån och flerskiktad skog med lövinslag i naturreservatet Vamsta

Ta en strövtur genom en gammal barrskog som är typisk för norra Uppland. Tack vare den kalkrika jorden trivs här allehanda orkidéer och sällsynta svampar. Lyssna på hackspettarna, njut av blommorna eller leta efter en häxring med violgubbar.

Förr i tiden användes skogarna på ett mångsidigt sätt och så var det även här i Vamsta. Skogen bär spår efter bete, odling och plockhuggning och myren har troligen varit slåttermark. Det finns också flera gamla kolbottnar. Däremot har det aldrig skett någon storskalig avverkning, träden har hunnit bli gamla och det förekommer både döda och döende träd mellan de livskraftiga stammarna. Att de får finnas kvar uppskattas inte minst av alla hackspettar som lever här.

Kalkhalten i marken är hög och därför växer här både fagra orkidéer och lite mindre sköna men sällsynta svampar. Om våren täcks marken av blåsippor och om sommaren är det dags för skogsknipprot och skogsnycklar. Många svampar i Vamstaskogen bildar mykorrhiza, d v s lever i symbios med gamla granar och därför är det viktigt att bevara skogar som denna. Här har man bl a hittat tretton häxringar av den hotade arten violgubbe och området betraktas som ett kärnområde för svampen.

Det finns en stig som leder runt i hela reservatet. Stigen är inte så välupptrampad, så håll koll på markeringarna! Det går bra att plocka bär och matsvamp, men tänk på att lämna de fridlysta växterna och svamparna i fred.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. göra upp eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och allmänna vägar,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. anordna tävlingar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 18 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss