Iggelbo

Kulturlandskap vid sjön Tämnaren. Ängar och lövskogar. Rikt fågelliv.

Gillpudra och sjön Tämnaren i naturreservatet Iggelbo

Iggelbo är nästan som ett Uppland i miniatyr. Här kan du på en liten yta uppleva en mångfacetterad natur med allt från granskog och torra hällmarker till frodiga lövskogar, ett gammalt odlingslandskap och en fågelrik sjö. Eftersom miljön är omväxlande trivs också en ovanligt stor mängd olika djur och växter.

Ännu en bit in på 1900-talet var Iggelbo ett odlingslandskap. Av de tidigare öppna markerna återstår idag bara Ängen och Jätteåkrarna, som för övrigt är små. Båda områdena hålls öppna genom slåtter.

Vår och försommar fylls Iggelbo av en mångstämmig fågelkonsert och ett hav av allsköns blommor. När blåsippor och vitsippor blommat ut kommer underviol, vårärt, gullviva och många fler. Artrikedomen vid Iggelbo beror på att många olika djur och växter kan hitta en miljö som just de behöver. Den mindre hackspetten trivs bland de gamla lövträden, grönsångare vill ha lundartad skog, hällebräken kräver kalk och svärdslilja behöver vatten. Så här varierar alla växters och djurs krav på sin omgivning - ändras miljön för mycket så dör arten, eller försvinner från platsen.

Tämnaren är länets största sjö efter Mälaren. Liksom de flesta uppländska sjöar är den grund med ett medeldjup på bara 1,2 meter. Grunda vatten är ofta populära tillhåll för fåglar och ett sextiotal olika fågelarter har synts till här.

Ta en promenad till Hällholmen eller Förnäset för en vilopaus med fika eller korvgrillning, därifrån har du god utsikt över vattnet. Tänk dock på att inte störa häckande fåglar om du kommer dit på våren eller försommaren!

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva, hugga eller fläka av bark, mossa och lav eller på liknande sätt göra skada i och på träd, vedsvampar eller trådlämningar,
 4. gräva upp växter eller på annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av blommor, matsvamp och bär,
 5. medvetet' störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd), fånga, döda eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo,
 6. rida, cykla, tälta eller medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
 7. framföra motordrivet fordon eller landa med luftfarkost,
 8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
 9. göra upp eld utanför därför anvisade platser

Utan tillstånd från kommunen är det förbjudet att:

 1. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 2. anordna orienteringsverksamhet eller snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Tierps kommun

Förvaltning av skyddad natur

Fakta

Skyddsår: 1992
Areal: 35 ha
Kommun: Tierp
Ägare: Tierps ommun
Förvaltare: Tierps kommun
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000 (endast vatten)

Natura2000

Mer information

Beslut och skötselplan för reservatet finns på Naturvårdsverkets webbplats Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Iggelbo är ett kommunalt reservat, bildat av Tierps kommun. Kommunen är ansvarig för förvaltningen av reservatet och för tillsynen av föreskrifterna. Läs mer på kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Mer information

Beslutet är taget av Tierps kommun. Läs mer om reservatet på kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.