Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Lunsen

Hällmarker med vildmarkskänsla.

Senvuxen gles tallskog som korsas av en stig.

Södra Lunsen är ett småkuperat barrskogsområde i den nordvästligaste delen av Knivsta kommun. Reservatet liknar på många sätt det kommunala naturreservatet Norra Lunsen som det också gränsar mot.

I Södra Lunsen finns luckig hällmarkskog med solbelysta tallar och aspar, fuktiga löv- och granskogspartier, naturliga rastplatser och inte minst en känsla av vildmark inom räckhåll för flera närbelägna tätorter via Upplandsleden.

Merparten av Södra Lunsen karaktäriseras av längsgående låga bergsryggar klädda med hällmarker och med små fattigkärr i dalarna. Här är tall det dominerande trädslaget. Mot både norr och sydväst blir terrängen mer flack och delvis sumpigare. I söder övergår hällmarkstallskogen gradvis till granskog och i norr ung lövrik
blandskog.

Naturreservatet Södra Lunsen har en fin flora och fauna där man bland annat kan stöta på arter som brödtaggsvamp, motaggsvamp och rynkskinn.

Upplandsleden går genom reservatet och knyter ihop det med det kommunala naturreservatet Norra Lunsen i norr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp och mindre kollekt för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka individer för artbestämning,
  3. framföra motordrivet fordon,
  4. sätta upp markeringar såsom snitslar eller orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller skolaktivitet eller liknande,
  5. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för större orienteringsarrangemang, organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 112 ha
Kommun: Knivsta
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss