Skyfallsliknande regn i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rickebasta alsumpskog

Sumpskog med död ved, ormbunkar och historia.

Våtmark och tickor i naturreservatet Rickebasta alsumpskog

Rickebasta alsumpskog, eller Rickebasta träsk som området ofta kallas, är en klassisk exkursionslokal för biologistuderande. Professor Rutger Sernander beskriver alsumpskogen i Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift från 1924: "Då man kommit upp till Rickebasta gård, möter man en ytterst tät, sumpig skog, omslutande en nu igenväxt sjöhåla. Vattnet och skogen smälta samman till enheter, vilka kanske ha sina motsvarigheter i Floridas sumpcypresskogar."

I Rickebasta alsumpskog finns klibbal, björk, hägg och gran och i kanterna finns även asp, ask, gran och alm. Alarna är gamla och grova i delar av kärret och står som på höga socklar bevuxna med bland annat ormbunkar. Mellan träden och tuvorna finns blöta och dyiga ytor. I västra delen av sumpskogen är vattnet så djupt att det inte är möjligt att gå tvärsöver. Omkullfallna träd, så kallade lågor, och döda stående träd finns överallt. Tänk på, vid ett besök, att skogen är snårig och ibland väldigt svårframkomlig.

Runt om sumpskogen finner du en vacker uppodlad dalgång - ett ålderdomligt kulturlandskap med gott om fornlämningar. Alsumpskogen är en rest som visar hur stora delar av Uppsalaslättens dalgångar kan ha sett ut innan man började bruka jorden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockuing av matsvamp, frukt och bär,
 4. fånga, döda eller föra bort ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp öppen eld,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon,
 9. anordna tävlingar,
 10. tälta,
 11. rida,
 12. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 16 ha
Kommun: Knivsta
Markägare: Prästlönetillgångarna i Uppsala stift och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss