Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandhagen

- som skogen var förr

Skog och tickor i naturreservatet Sandhagen

Ta dig en tur i en strandnära gammelskog. De flesta träden är ungefär 100-150 år gamla men en del stod här redan i början av 1700-talet. Sandhagen är en liten fristad för både växter och djur och kanske får du syn på en ståtlig rovfågel eller en sällsynt skalbagge.

För inte alltför längesedan bestod en stor del av norra Skolandet av gammal tallskog. Då gick boskapen på bete och höll den öppen och fri från sly. En liten rest av den forna skogen finns kvar i Sandhagen - den är i stort sett opåverkad av människors ingrepp sedan 1800-talet. I våra dagar har det moderna skogsbruket nästan helt ersatt den här typen av ålderdomligt skogslandskap.

Grova gamla träd, som de i Sandhagen, är idealiska miljöer för allehanda småkryp och växter. Här trivs t ex bronshjon, en skalbagge som fortplantar sig i gamla och döda granar. Bland skogens större invånare finns rovfåglar och hackspettar som gärna bor i de gamla träden.

På vissa ställen sluttar det brant ner mot Mälaren. Om du är observant kan du se tydliga sk fornstrandvallar i marken. De är ett resultat av landhöjningen som började när marken höjde sig ur havet efter istiden och visar var strandlinjen har gått under olika tidsperioder.

Det här är ett litet naturreservat och det finns inga iordninggjorda gångstigar. Du får gärna ströva fritt i skogen men går varsamt fram, för att störa djur och växter så lite som möjligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. framföra eller parkera motordrivet fordon,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  4. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  5. fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg, rom eller bo, eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  6. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
  7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  8. rida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 23 ha
Kommun: Håbo
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss