Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Valkrör

– bland baggar och bär

Sumpskog och aspfjädermossa  i naturreservatet Valkrör

Du kanske tror att de uppländska skogarna är rätt lika till utseendet? Men om du besöker Valkrör kan du uppleva flera helt olika skogsmiljöer på nära håll - från frodig sumpskog och örtrik granskog till torra hällmarker med knotiga tallar.

Mitt i reservatet ligger en sumpskog där marken tidvis är översvämmad och träden växer på höga socklar. Tack vare att våtmarkerna aldrig dikats ur finns här fortfarande orkidérika kärr och ett bäckstråk som glittrar till mellan träden. De våta partierna övergår sedan sakta till en lite glesare granskog.

Om våren täcks marken av rara örter som blåsippa, underviol, trolldruva och vätteros. Träden ger livsrum för bl a flera ovanliga skalbaggar, som den hotade svartoxen, sågtandad mycelbagge och punkterad brunbagge. Allesammans är beroende av död ved.

Här finns också en rikedom av gamla lövträd. Det beror dels på äldre tiders markanvändning med skogsbete och plockhuggning, som skapade en ljus och öppen skog, dels på markens näringsrikedom.

På Valkröråsens höjder växer en gles hällmarksskog med gamla tallar och här uppe ligger även ett mindre klapperstensfält, d v s en stenstrand som forntida hav lämnat efter sig. Rätt vad det är befinner du dig kanske på en trädklädd mosse. Här doftar det av skvattram och om sensommaren kan du plocka både blåbär, lingon och med lite tur hjortron. Kanske ser du en nötkråka eller mindre hackspett, hör en tjäder eller orre? skogen är rik på fåglar. Här finns det både gott om boträd och smarriga insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  4. framföra motordrivet fordon,
  5. rida,
  6. tälta mer än ett dygn i följd,
  7. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 29 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Hargs egendom AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss