Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Komossen

Artrikt våtmarksområde med rikkärr och sumpskogar.

En bild på gammal granlåga i äldre barrskog och en bild på rikkärr om våren med gulnade halvgräs och gräs.

Äldre barrskog omger Komossen.

I reservatet finns något för nästan alla artintresserade, vare sig man föredrar kärlväxter, mossor, insekter, groddjur eller fåglar. Komossen består egentligen av flera olika typer av våtmarker, men framförallt finns här ett av Uppsala läns största sammanhängande extremrikkärr. Det stora öppna kärret är en imponerande syn.

I ett extremrikkärr är halten av mineraler av främst kalk mycket hög. Det bidrar vanligtvis till en mycket artrik miljö med många sällsynta arter. Om man studerar gamla historiska kartor kan man även se att stora delar av Komossen tidigare hävdats med slåtter, det vill säga att man slog gräset för att ta till vara som vinterfoder åt sina djur. Den kalkhaltiga miljön i kombination med den här typen av historisk skötsel är starkt bidragande orsaker till att man idag kan hitta så många arter här. I rikkärrsmiljöerna finns många kalkgynnade kärlväxter så som majviva och slåtterblomma, stora bestånd av orkidéer såsom brudsporre, sumpnycklar och kärrknipprot. Sedan 2018 slåttras rikkärret igen, men nu med en specialbyggd maskin.

Inom reservatet finns även områden med sumpskogar och skogsbevuxna myrar. Här växer till exempel de sällsynta mossorna platt spretmossa, vedtrappmossa och grön sköldmossa. De växer på liggande död ved i miljöer med hög luftfuktighet.

Andra rariteter här är till exempel gölgroda, den ovanliga väddnätfjärilen, som synts i reservatet då och då, och den mycket ovanliga kärrpaddspindeln, som endast har hittats på ett fåtal platser i Sverige. Reservatet bjuder dessutom på ett rikt fågelliv med bland annat tjäder och järpe.

Reservatet saknar anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  eller buskar,
 3. gräva upp växter och insamla vedsvampar,
 4. insamla mossor eller lavar, med undantag för plockning av enstaka
  exemplar för artbestämning,
 5. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 6. elda eller grilla,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skyltar eller liknande,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål,
  lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 93 ha
Kommun: Älvkarleby
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000.

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss