Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kerstinbomyran

Kerstinbomyran, björkskog med underväxt av gran

Stora sammanhängande björkskogar är hemvist åt ovanliga och rödlistade insekter och fåglar i Kerstinbomyrans naturreservat.

I Kerstinbomyran har skogen vuxit igen sedan hävden upphörde under 1900-talets första hälft. För att förbättra trädens tillväxt dikades områdets myrmarker under 1950-talet. Det gynnade glasbjörken och idag finns här ett av östra Svealands största lövskogsbestånd. Det ger goda förutsättningar för särskilt krävande och därmed ovanliga arter, som till exempel hackspettar och skalbaggar som är beroende av lövskog och tillgång på död ved.

Här finns också moränkullar med gammal tall och gran. Mosaiken av olika miljöer gynnar till exempel tjäder. Tupparna trivs och spelar gärna i gammal tallskog medan hönorna föder upp kycklingarna där det finns skydd och god tillgång på mat, som i fuktig blåbärsgranskog, myrkanter och sumpskogar.

För att värdena i Kerstinbomyran ska bestå och utvecklas behövs åtgärder som till exempel röjning och huggning av gran, skapande av död ved, frihuggning av grova tallar och naturvårdsbränning.

Reservatet saknar anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp växter och ta bort, skada eller samla in vedsvampar,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för - håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning (gäller ej fridlysta arter),
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 502 ha
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss