Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marstalla

Gammelskog på blockig mark och sumpskogar.

Fnoskticka och tallar i naturreservatet Marstalla

Vill du ge dig ut på skogsvandring är Marstalla ett bra val. Det är ett vidsträckt och omväxlande skogsområde några kilometer sydost om Harbo. Miljön känns tidlös, här får du tillbringa din dag i lugn och ro.

Området består egentligen av två reservat – Marstalla öst och Marstalla väst. Tack vare att området ligger lite otillgängligt och att terrängen är storblockig har skogen behållit en vildmarkskaraktär. Här finns träd i alla åldrar, mest barrträd, men också mycket björk och asp. Döda stående och liggande träd är gott livsrum för såväl skalbaggar, svampar och mossor som fåglar. Den blockigare skogen avbryts här och var av kärrstråk och fuktsänkor, som gör att naturen blir varierad.

I norra delen av reservatet finns större sumpskogar med ett karakteristiskt utseende. Eftersom jorden är näringsrik och fuktig är växtligheten på marken artrik och frodig. Däremot är träden klenvuxna fastän de är av hög ålder. Ibland står de på höga socklar. Det finns gott om björkhögstubbar som är bevuxna med tickor och här och där har fåglar hackat ut bohål i de murkna stammarna.

Den omväxlande naturen gör utflykten till ett äventyr – här finns mycket att upptäcka!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Marstalla Väst
I reservatet är det förbjudet att:

 1.  gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. cykla eller rida annat än på stigar och skogsbilväg,
 5. anbringa tavla, skylt eller affisch,
 6. använda området för organiserade tävlings-eller övningsändamål eller motsvarande,
 7. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 8. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
 9. framföra motordrivet fordon annat än på skogsbilväg och på iordningsställd parkeringsplats.

Marstalla Öst
I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. gräva upp blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av blommor, matsvamp och bär,
 4. döda eller föra bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet med undantag för insamling av enstaka exemplar av ryggradslösa djur som inte är fridlysta eller hotade,
 5. göra upp öppen eld annat än på iordningsställd plats,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. framföra motordrivet fordon annat än på iordningsställd parkeringsplats och vägar,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2004 (Marstalla väst) respektive 2008 (Marstalla öst)
Areal: 171 ha i Marstalla väst och 133 ha i Marstalla öst
Kommun: Heby
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss