Aspbo

Glesa skogar som en gång varit betesmark. Fina badplatser vid Stordammen. Upplandsleden och Vikingaleden passerar.

Strand och luckig skog i naturreservatet Aspbo

Är du på jakt efter en fin picknickplats i det gröna eller sugen på ett dopp? Då kan Aspbo vara ett lämpligt utflyktsmål för dig. Vid Stordammens strand ligger en öppen och ljus björkbacke i gamla blomrika hagmarker. Här hittar du två fina badplatser och du har möjligheter att grilla vid stranden och campa.

När du närmar dig Aspbo lägger du säkert märke till hur naturen skiftar karaktär, från den mörka barrskogen till ett leende och öppet landskap. Hela området mellan Stordammens norra strand och landsvägen har varit odlings- och betesmarker - ett gammalt kulturlandskap som långsamt håller på att växa igen.

Reservatets västra del dominerades under lång tid av den medeltida bergsmansgården Aspbo med flera byggnader inbäddade bland åkrar, hagar och slåttrade strandängar. Numera är gården sedan länge ett minne blott, men jorden däromkring har brukats in i våra dagar. Tack vare det växer här fortfarande örter och blommor som behöver betande djur och ljusa, öppna marker för att överleva. Om du kommer på våren eller sommaren hittar du kanske solvända, och jungfrulin eller orkidéerna grönyxne och nattviol.

Här finns också gamla träd och buskar, som växt upp i de forna ängs- och betesmarkerna. Särskilt de grova asparna är omtyckta som boträd av både större hackspett och spillkråka och under trädens bark trivs en mängd sällsynta insekter som t ex grön aspvedbock.

Upplandsleden och Vikingaleden går genom hela reservatet. En dagstur på leden är därför ett utmärkt sätt att uppleva reservatet och trakten däromkring. Oavsett hur du tar dig hit, vill vi påminna alla besökare att visa varsamhet mot naturen.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. Skada vegetationen
  2. Avsiktligt störa djurlivet
  3. Medföra hund, katt eller andra djur inom bad- eller brunnsområdena; inom övriga delar av området ska djur hållas kopplade
  4. Tälta eller ställa upp husvagn annat än på därtill upplåten plats
  5. Göra upp eld annat än på av Länsstyrelsen anvisade och iordningställda platser.
  6. På störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  7. Framföra motordrivet fordon eller snöskoter än på därtill upplåtna vägar
  8. Parkera annat än på därtill upplåtna platser
  9. Vidta åtgärd som innebär risk för förorening av vattnet
  10. Lägga till vid badområdena med motordriven farkost

Serviceinformation

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 26 ha
Kommun: Östhammar
Ägare: Östhammar kommun
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.