Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Långnäset

Lundmiljöer vid sjön Tämnaren.

Lopplummer och sjön Tämnaren i naturreservatet Långnäset

Långnäset är en udde i södra delen av sjön Tämnaren. Här finns grova lövträd, täta hassellundar och många fåglar trivs som fisken i vattnet i den täta urskogsliknande skogen.

Området är lite kuperat med små grovblockiga bergsryggar, omväxlande med flacka svackor, som i äldre tider betades av kreatur. Skogen är tät med många ädla lövträd. I de lundartade delarna av reservatet är floran mycket örtrik med bland annat tandrot och storrams. Det finns gott om fåglar i det yppiga lövverket. Här lever bland annat kattuggla, mindre hackspett och svarthätta.

I söder gränsar reservatet till ett stort område med sankängar, Sörsjön. Därifrån hörs spelande enkelbeckasin och brun kärrhök syns i sin vinglande flykt över himlen.

Det finns inga stigar i reservatet och på sina håll kan det vara svårt att ta sig fram bland de grova blocken och den prunkande vegetationen. Utblickar över sjön och våtmarkerna begränsas också effektivt av växtligheten.

Långnäset är platsen för dig som inte räds lite strapatser och som vill uppleva den fuktiga grönskan i en skog som sjuder av liv!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. framföra eller parkera motordrivet fordon,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  4. fånga eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  5. rida, tälta eller göra upp eld,
  6. anordna orienteringstävling eller snitslade spår,
  7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  8. på störande sätt använda musikanordning eller dylikt,
  9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 124 ha
Kommun: Tierp, Uppsala
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Upplandsstiftelsen

Förvaltning av skyddad natur

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss