Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nyborg

Liten skog med rik svampflora

Två bilder, till höger en sluttning med mossiga block och träd i bakgrunden, till vänster en stor aspticka på en aspstam.

Strax utanför Uppsala, alldeles intill väg 55 mot Enköping, ligger naturreservatet Nyborg. Reservatet är en liten barrskog med mycket höga naturvärden. Här finns nämligen mycket kalk i marken och skogen är en så kallad kalkbarrskog.

Kalkbarrskogar, såsom skogen i Nyborg, är ofta rika på olika arter av marksvampar. I Nyborg finns sällsynta svampar som t ex violgubbe, lilafotad fingersvamp, koppartaggsvamp och bombmurkla. Svamparna lever med sitt mykorrhiza i symbios med träden i skogen. För att hitta dessa sällsynta svampar behövs en lång trädkontinuitet, d v s att här har det funnits träd för svampen att leva tillsammans med under flera trädgenerationer.

I äldre tider användes skogen i Nyborg som betesmark. Kornas tramp skapade blottor som marksvamparna kunde etablera sig i. I de blockrika delarna av skogen kom inte betesdjuren åt att beta och de aspar som växte där har kunnat bli gamla och grova. Grova aspar och även död ved av aspar är viktiga för många arter, bland annat som växtplats för olika tickor. Tickorna bryter ned veden och skapar håligheter som ger både mat-och boplatser för insekter och fåglar

Under de senaste åren har granbarkborrarna hittat även till denna skog. Skalbaggen angriper gran genom att dess larver lever under barken på granarna. Vid stora angrepp, som det varit de senaste åren, så dör granarna av angreppen. I Nyborg finns en hel del döda granar. Allt eftersom kommer dessa granar att förmultna och falla omkull. Detta kan ske både ljudlöst och plötsligt om träden är porösa i kärnan. Med tanke på de döda granarna som kan komma att falla, avråder vi från besök i detta naturreservat till dess att utbrottet med granbarkborrar lugnat sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:

  1. insamla svampar annat än matsvamp och enstaka exemplar för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för
    artbestämning,
  3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  4. framföra motordrivet fordon i terräng,
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår,
  6. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för lägerverksamhet, större
    organiserade tränings-, tävlings- eller övningsändamål, eller motsvarande.

Fullständiga föreskrifter samt undantag från föreskrifterna framgår av reservatsbeslutet. Följ länken till Skyddad natur under "Mer information" längst ner på sidan. Sök på Nyborg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 15 ha
Kommun: Uppsala
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss