Kodödkärret

Lundmiljöer och sumpskog med gott om mossor och lavar.

Aspfjädermossa och ormbunkar i naturreservatet Kodödkärret

Från sjön Vällens östra strand sträcker sig naturreservatet Kodödkärret åt nordost, i ett område med höga naturvärden. Här finns en mosaik av lövrik granskog, blandskog och sumpskog och ädellövskog med ask, lind, ek och lönn.

Ett stort antal hotade och sällsynta växt- och djurarter trivs i reservatet. Gamla träd, fallna träd och död ved uppskattas av ett flertal rödlistade skalbaggar, som den starkt hotade svartoxen. Kodödkärrets många gamla träd gynnar också flera sällsynta lavar och mossor. Den rikliga tillgången på ädellövträd gynnar arter som aspfjädermossa och lunglav, och på liggande granar och aspar finns ett flertal rödlistade vedsvampar. På marken trängs ormbunkar med lundväxter och högväxta gräs, som frodas i den fuktiga miljön och kalkrika jorden. Kodödkärret har också ett rikt fågelliv, med arter som duvhök, bivråk, tjäder, järpe och flera olika hackspettar och ugglor.

I och med att området är ett naturreservat bevaras den äldre barrskogen, sumpskogen och ädellövskogen, och erbjuder en fristad för många arter som har svårt att klara sig i produktionsskogar.

Kodödkärret var påverkat av skogsbruk och dikning när reservatet bildades. Under 2021 genomförde Länsstyrelsen igenläggning av diken, för att så långt som möjligt återställa vattennivåerna i området.

Kodödkärret är ett av flera naturreservat i Vällenområdet och tillsammans har de stor betydelse för bevarandet av artrikedomen här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. insamla eller skada vedsvampar med undantag för insamling av mindre kollekt för artbestämning,
  2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för insamling av enstaka individer för artbestämning,
  3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  4. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på väg och parkeringsplats,
  5. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande längre tid än två dygn på iordningställd parkeringsplats,
  6. rida annat än på vägar,
  7. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 105 ha
Kommun: Östhammar
Markägare: Staten, privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss