Bruskebo

Gammelskog med stenblock och våtmarker. Sällsynta mossor.

Sumpskog och mossbevuxna stenar i naturreservatet Bruskebo

Den gamla barrskogen i Bruskebo naturreservat ligger mellan brukade skogar och hyggen. Här finner du livskraftiga högresta granar, omkullfallna träd och mossbelupna stammar om vartannat. Skogen tillåts leva i sin egen takt och just därför har den blivit en utmärkt livsmiljö för många skyddsvärda arter.

Terrängen är bitvis blockig, bitvis sank, med torrare hällmarker på några håll. Bland de gamla träden har man hittat ett stort antal utrotningshotade växter. Till de mest ovanliga hör några lavar och mossor som till exempel grön sköldmossa och platt spretmossa. Att de här organismerna trivs så bra just här beror framförallt på två saker. Dels att det finns många högstubbar och så kallade lågor, det vill säga gamla omkullfallna träd, dels på våtmarkerna som skapar en jämn och hög luftfuktighet.

För ett otränat öga är lavar och mossor kanske lite svåra att känna igen och sätta namn på men det är lätt att hitta spår efter skogens fåglar. På en del av de gamla granarna syns t ex hackade ringar runt stammen. Det är ett tecken på att den tretåiga hackspetten har varit i farten. Den hackar nämligen små hål runt stammen för att suga sav ur den. Denna hackspett trivs bäst i granskogar med mycket död ved där de lätt kan hitta föda. Under barken kryllar det av små larver och insekter. Fågeln är inte särskilt skygg – kanske upptäcker du fler hackspettsarter vid ditt besök?

När du besöker skogen, tänk då på att lämna den lika orörd som du fann den, så att växter och djur kan leva i fred.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  1. tälta
  2. göra upp eld
  3. cykla eller rida i terrängen
  4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet
  5. fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov
  6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
  7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning
  8. anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår
  9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  10. medföra okopplad hund eller annat lös gående husdjur

Föreskriften 10 gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt vid jakttillfällen.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 56 ha
Kommun: Heby
Ägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.